A- A A+

MANGA - konkurs

XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie pod patronatem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zaprasza do wzięcia udziału w konkursach:

PLASTYCZNYCH na:

 1. Autorski jednostronnicowy komiks manga.
 2. Autorski 3-4 obrazkowy yonkom (pasek komiksowy) stanowiący jedną historyjkę manga.

LITERACKICH na:

 1. Prezentację i ocenę publikowanego/emitowanego w Polsce wybranego komiksu lub filmu (anime, reklamy itp.) wykorzystującego technikę manga. 
 2. Autorską pracę na temat: "Tradycje Japonii współczesną mangą wykreślone".

CELE KONKURSU:

 1. prezentacja zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz literackich młodzieży
 2. rozbudzenie kreatywności uczestników konkursu
 3. kształtowanie postawy aktywnych i krytycznych odbiorców i twórców sztuki
 4. zachęcenie do prezentacji własnego stanowiska, otwartości w wypowiadaniu własnych sądów
 5. nawiązanie współpracy między szkołami
 6. promowanie szkoły.

REGULAMIN

 1. Technika wykonania prac plastycznych dowolna. Dopuszczalne są zarówno mangi kolorowe, jak i wykonane w technice czarno-białej.
 2. Prace plastyczne winny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm) i odpowiednio zabezpieczone podczas przesyłki.
 3. W przypadku prac plastycznych ocenie podlegać będzie wykorzystanie techniki manga oraz oryginalność ujęcia.
 4. Forma prac literackich dowolna. Objętość prac nie może przekraczać 3 stron maszynopisu formatu A-4, czcionka 12.
 5. W przypadku prac literackich ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny, oryginalność ujęcia, poziom językowy, kompozycja i styl wypowiedzi.
 6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie autorskie, nigdzie dotąd niepublikowane prace. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z deklaracją spełniania powyższego warunku.
 7. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją regulaminu. W przypadku, kiedy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia, wymagane jest wypełnienie oświadczenia przez jego opiekuna prawnego.
 8. Do każdej pracy powinien zostać dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający dane osobowe autora, nazwisko nauczyciela-opiekuna merytorycznego (wymagane), nazwę, typ i adres szkoły wraz z adresem mailowym i telefonem kontaktowym.
 9. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych celem publikacji wyników konkursu.
 10. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac naruszających ogólnie przyjęte normy moralne (np. hentai, shōjo-ai, yuri, shōnen-ai, yaoi).
 11. Prace oceniane będą przez komisję powołaną do tego celu przez organizatora.
 12. Termin nadsyłania prac do 15 lutego 2016 r. – decyduje data stempla pocztowego.
 13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły xxilo.krakow.pl

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnych koordynatorów - pani Izabeli Cieśliciej, pani Grażyny Kurdziel (biblioteka szkolna).