A- A A+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY "MŁODY INNOWATOR"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY
MŁODY INNOWATOR
IX edycja 2015/2016
Tytuł roboczy: „Mamy pomysł na produkt przyszłości”

Organizatorzy
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Towarzystwo Kultury Technicznej
Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

  • poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, estetyczniej,
  • zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
  • wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
  • przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.

HARMONOGRAM KONKURSU
I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2016 r.
Najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT - do 10 marca 2016 r.
II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca 2016 r.
Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT. Prace należy przekazać do FSNT-NOT w Warszawie do 10 kwietnia 2016 r.
III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 10 maja 2016 r.
Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.
Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.
Powiadomienie TJO NOT o wynikach konkursu – do 20 maja 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w pierwszej dekadzie czerwca 2016 r.

WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA
Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.
Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:
jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt, szczegółowa instrukcja użytkowania produktu, porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym zastosowaniu,jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika (brak ujemnych skutków w sferze zdrowotnej lub moralnej), ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa, proponowana nazwa handlowa produktu, ulotka reklamowa lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców, krótki opis przebiegu pracy.
W miarę możliwości należy:
określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak i powstałych przy tym odpadów oraz jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji), podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze i montażowe, szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu, wskazanie rodzajów obróbki materiałów.

PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnych koordynatorów: Pana Roberta Królikowskiego i Pani Małgorzaty Wacińskiej.