A- A A+

"Polkowice - Moje Miasto"

Burmistrz Polkowic oraz Polkowickie Centrum Animacji

zapraszają do udziału w konkursach

"Polkowice - Moje Miasto"

organizowanego w ramach obchodów 50-lecia odzyskania praw miejskich

 

  Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki udziału
w konkursie filmowym "Polkowice – moje miasto", zwanym dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Polkowice oraz Polkowickie Centrum Animacji –
zwane dalej "Organizatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Polkowice.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471)

Cele Konkursu
§ 2
1. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.
2. Inspirowanie mieszkańców w zakresie filmowym.
3. Pozyskanie najciekawszych ujęć prezentujących Miasto Polkowice.
4. Prezentowanie twórczości lokalnej społeczeństwa w dziedzinie filmu.
5. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.

Zasady uczestnictwa
§ 3
1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie filmu o tematyce promującej miasto Polkowice. Film
musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu.
2. W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Polkowice (zwany dalej
"Uczestnikiem") z wyłączeniem pracowników Polkowickiego Centrum Animacji, członków
ich rodzin oraz Jury.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie filmu wraz z formularzem
zgłoszeniowym, zgodnie z zasadami określonymi w § 5.
4. W przypadku, gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunki Regulaminu
przyjmuje i akceptuje w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny, podpisujący się na
formularzu zgłoszeniowym.
5. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden film.
6. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub innym
medium oraz nie mogą być zgłoszone w żadnym innym konkursie do czasu ogłoszenia
wyników.
7. Wszystkie poprawnie zgłoszone filmy, spełniające warunki Konkursu, będą podlegały
ocenie Jury, o której mowa w § 7.
8. Film musi być nagrany telefonem komórkowym. Może być poddany prostym edycjom
w programie komputerowym lub smartfonowym do obróbki wideo.
9. Zgłoszony film nie może trwać dłużej niż 5 minut. Nie ustala się czasu minimalnego.
10. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz filmu jest równoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
1/4
11. Film musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) rozdzielczość nie mniejsza niż 720x576 – zalecana 1280x720;
b) kodowanie wideo Mpeg-2, Mpeg-4, wmv9, H.264, QickTime. Pliki o rozszerzeniach
mp4, wmv, mpg lub mov;
c) wielkość pliku video nie może przekroczyć objętości płyty DVD.

§ 4
Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:
1) narusza godność ludzką;
2) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;
3) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
4) propaguje używki lub przemoc;
5) rani przekonania religijne czy polityczne;
6) może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora lub Gminy Polkowice;
7) jest uznawana powszechnie za niepoprawną moralnie, niewłaściwą społecznie i naruszającą
zasady współżycia społecznego;
8) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim;
9) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy;
10) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
11) zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.

Zgłoszenie filmu

§ 5

1. Film wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do 01.09.2017 r. na nośniku (podpisana płyta CD/DVD) na adres:
Polkowickie Centrum Animacji,
ul. Skalników 4,
59-101 Polkowice
Filmy dostarczone po tym terminie nie będą kwalifikowane do Konkursu.
2. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.pca.pl lub w Ośrodku Kultury
przy ul. Skalników 4.
3. Uczestnik zgłaszający film zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
formularza błędnych danych.
5. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest dobrowolne i bezpłatne.

Wizerunek
§ 6
1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na:
a) wielokrotne i nieograniczone ilościowo korzystanie przez Organizatora z wizerunku, głosu
i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w materiale filmowym oraz utworów i/lub
artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją
materiału audiowizualnego w zakresie wymienionych poniżej w punkcie 2. pól
eksploatacji,
b) wykorzystanie przez Organizatora imienia, nazwiska i wizerunku osoby zgłaszającej film
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
c) wykorzystanie filmu przez Organizatora, jego publikowanie i reprodukowanie bez
wypłacenia honorariów autorskich.
2/4
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 odnosi się do wszystkich znanych w momencie
przeprowadzania Konkursu pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) Prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego
udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania
urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
b) Prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c) Prawo wprowadzania do pamięci komputera;
d) Prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie online
w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych
użytkowników sieci Internet, jak również na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) Prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
f) Prawo do wyświetlania.

Jury i ocena prac
§ 7
1. Zgłoszone do Konkursu filmy oceniać będzie Jury wybrane przez Organizatora.
2. Nagrody w Konkursie przyznane będą twórcom najlepszych filmów, które wyłoni Jury
w dwóch kategoriach wiekowych:
◦ Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja,
◦ Szkoły Ponadgimnazjalne, Dorośli.
3. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
◦ walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne prac (kompozycja, ostrość, punkty
odniesienia);
◦ zgodność z tematyką konkursu;
◦ interpretację i nawiązanie do tematu (nieszablonowość);
◦ pomysłowość i oryginalność.
4. W każdej kategorii przyznane zostanie: I, II i III miejsce. Dopuszcza się przyznanie
dodatkowych nagród i wyróżnień oraz inny podział nagród w ramach przewidzianej puli.

Wyniki Konkursu
§ 8
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10.09.2017 r. na stronie www.pca.pl.
2. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę rzeczową.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas uroczystej Gali w dniu 27.09.2017 r.
o godz. 17:00 w polkowickim Kinie. Nagrody oraz dyplomy należy odebrać osobiście lub
poprzez opiekunów w dniu wręczania. Ostateczny termin odbioru nagród mija 27.10.2017 r.
Po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora.

Postanowienia Końcowe
§ 9
1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne
związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3/4
3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie ogłaszane będą na stronie internetowej Organizatora
www.pca.pl.
4. Koordynatorem niniejszego konkursu jest p. Wiktor Janczak, tel. 76 746 88 18, mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Zgłoszenie filmu do Konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika
stanowiącym, że:
◦ jest wyłącznym autorem i właścicielem autorskich praw majątkowych
i pokrewnych do zgłoszonego filmu.
◦ film nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, zaś prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonego filmu, nie zostały
w żaden sposób obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie jego
trwania bez podania przyczyny.

 

Szkolnymi koordynatorami konkursu są Panowie Maciej Juszczak, Robert Królikowski.