Konkursy

A- A A+

SEGREGUJE - NIE MARNUJĘ

„Osadnicy na Dolnym Śląsku”

Regulamin Konkursu online „Osadnicy na Dolnym Śląsku”


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/ Wydział Edukacji i Nauki, a realizatorem - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone będą na stronie www.dbp.wroc.pl zakładka Konkursy oraz na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja
3. Konkurs w formie quizu online jest jednoetapowy i może być przeprowadzony podczas zajęć edukacyjnych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
a. poznanie powojennej historii Dolnego Śląska,
b. zdobycie wiedzy na temat życia codziennego osadników na Dolnym Śląsku,
c. ćwiczenie umiejętności pracy z tekstem kultury,
d. zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o historii Dolnego Śląska,
e. kształtowanie postaw patriotycznych,
f. edukacyjne wykorzystanie TIK.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z terenu Dolnego Śląska:
- gimnazjów
- szkół ponadgimnazjalnych
2. Zadania konkursowe mogą być realizowane indywidualnie.
3. Każdy uczestnik ma jedno podejście do quizu.
4. Dostęp do zadań konkursowych dla uczniów jest możliwy wyłącznie online po uprzednim zalogowaniu przy użyciu indywidualnych danych do logowania (paragraf IV),
5. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.

IV. Zgłoszenie do konkursu
Do uczestnictwa w konkursie konieczne są:
1. Rejestracja na platformie edukacyjnej http://www.dbp.wroc.pl/moodle/
a. przez zgłoszenie danych przedstawicielowi DBP we Wrocławiu – przekazanie niezbędnych danych uczniów (Załącznik nr 1 do Regulaminu), które należy przesłać:
- pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław z dopiskiem na kopercie “Osadnicy na Dolnym Śląsku”,
- drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule należy umieścić zapis „Osadnicy na Dolnym Śląsku”,
b. samodzielna przez uczniów pełnoletnich zgodnie z zasadami obowiązującymi na platformie.
Moduł zgłoszeniowy wymaga informacji: imię i nazwisko, adres e-mail.
2. Zapis na konkurs „Osadnicy na Dolnym Śląsku” – jw.
Zapisy indywidualne na konkurs są możliwe od 20 marca do końca trwania konkursu.

V. Zadania konkursowe
1. Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zadań (quizu) online.
2. Zadaniem do wykonania jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w quizie – wszystkie niezbędne informacje do rozwiązania zadań będą dostępne podczas rozwiązywania quizu na platformie.
3. Czas wykonania zadań wynosi maksymalnie 45 minut – jedna godzina lekcyjna.
4. Zagadnienia tematyczne są udostępnione na stronie www.dbp.wroc.pl w zakładce Wydarzenia/ Konkursy/ Osadnicy na Dolnym Śląsku.
5. Wyniki ilościowe quizu generowane są automatycznie przez system, a jakościowe sprawdzane i punktowane przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

VI. Zasady konkursu i wykorzystanie prac
1. Zgłoszenie oraz udział w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wyników na stronach internetowych www.dbp.wroc.pl : zakładka Konkursy, www.umwd.pl : zakładka Edukacja oraz upublicznienie na macierzystych aplikacjach.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie imienia i nazwiska w materiałach informacyjnych związanych z turniejem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
3. Do konkursu nie dopuszcza się prac niezgodnych z normami etycznymi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w turnieju prac o niskiej jakości merytorycznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

VII. Przebieg konkursu
1. Terminy przebiegu konkursu:
a. do 15 marca 2017 r. – ogłoszenie Konkursu,
b. od 15 marca 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do rejestracji dokonywanej przez przedstawiciela DBP
c. od 20 marca 2017 r. – samodzielna rejestracja na platformie http://www.dbp.wroc.pl/moodle/ konkurs „Osadnicy na Dolnym Śląsku”,
d. 29 marca – 20 kwietnia 2017 r. – rozwiązywanie zadań konkursowych online,
e. do 28 kwietnia 2017 r. – ocena zadań przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali podsumowującej Konkurs. Dokładna data zostanie podana na stronie www.dbp.wroc.pl w zakładce Konkurs.

VIII. Praca Komisji Konkursowej
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora ocenia część quizu z zadaniami jakościowymi.
2. Komisja Konkursowa po zebraniu wyników wybierze laureatów.
3. Dla laureatów konkursu (w każdej kategorii) przewidziane są trzy nagrody: pierwsze, drugie i trzecie miejsce (tablet, gry edukacyjne planszowe lub multimedialne) ufundowane przez UMWD. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia poza rankingiem punktowym.
4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej osób wśród trzech najwyżej 3
ocenionych, o przyznaniu poszczególnych miejsc w Konkursie, decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
5. Decyzja Komisji dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci Web z proponowanymi aplikacjami będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji danych.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

 

Szkolnym koordynmatorem konkursu jest Pani Edyta Kocaj.

"Moja romska tożsamość"

Wojewoda Dolnośląski

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

"MOJA ROMSKA TOŻSAMOŚĆ"

 

Konkurs skierowany jest do uczniów pochodzenia romskiego z terenu Dolnego Śląska w dwóch grupach wiekowych:

I kategoria – 5 – 10 lat

II kategoria – 10 -16 lat

Wymogi techniczne:

1. Technika dowolna;

2. Format prac – A4;

3. Na odwrocie każdej pracy musi znajdować się podpis autora, wiek oraz dane kontaktowe rodziców lub opiekunów (adres e-mail i numer telefonu), a także nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor pracy. Niepodpisane prace nie będę oceniane przez komisje;

4. Uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace należy dostarczyć do dnia 30 marca 2017 roku na adres:

Justyna Matkowska

Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Komisja wyłoni laureatów 3 kwietnia 2017 roku i tego samego dnia opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu.

Nagrody zostaną wręczone laureatom przez Wojewodę Dolnośląskiego podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, która odbędzie się 7 kwietnia 2017 r.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Małgorzata Wacińska.

REGULAMIN REJONOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Świat wokół mnie”

REGULAMIN REJONOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Świat wokół mnie”

1. Fotografując Świat nas otaczający prosimy o zwrócenie uwagi na:
• tożsamość własnej osoby,
• emocje, które towarzyszą w życiu
• role, jakie pełnimy w rodzinie
• akceptowane społecznie normy zachowania
• miejsca, w których się bywa na różnych etapach życia
• zagadnienia związane z organizacją czasu wolnego

2. Organizatorem konkursu jest:
Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie
Im. Jana Wyżykowskiego
Ul. Szpakowa 1
59-300 Lubin
Woj. Dolnośląskie

3. Cele konkursu:
Promocja kierunku FOTOTECHNIK wśród gimnazjalistów
• stworzenie możliwości prezentacji prac uzdolnionej młodzieży;
• upowszechnianie inicjatyw twórczych;
• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami fotograficznymi; rozwijanie autonomii ucznia
• wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego
• rozumienie i uznawanie norm społecznych
• wyposażenie ucznia – stosownie do jego możliwości – w umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu postrzegać siebie jako niezależną osobę
• rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych;

3. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych;
Każdy uczestnik powinien wykonać pracę indywidualną od 1 do 3 fotografii powiązanych ze sobą tematem.
Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Świat wokół mnie”
Prace należy opisać podając: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz nr telefonu kontaktowego.
Liczba prac: każdą placówkę prosimy o wybranie max 25 najlepszych prac.

Informacje ogólne:
1. Kategorie wiekowe:
 Kat. Gimnazjum;

Informacje dodatkowe:
 oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów;
 werdykt jury jest niepodważalny;
 najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione;
 prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury;
 dostarczając pracę na konkurs uczestnik:
- wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych;
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów;
 Sponsorem nagród w konkursie jest Zespół Szkół nr 2 w Lubinie;
 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu;

Terminy:
 Dostarczania prac: do 15 kwietnia 2017 r.;
 Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana telefonicznie.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Robert Królikowski. 

Konkursie Wiedzy o Starożytności Antyk bez tajemnic

Konkursie Wiedzy o Starożytności Antyk bez tajemnic

 

Zapraszamy szkoły gimnazjalne z Głogowa i okolic do udziału w Konkursie Wiedzy o Starożytności Antyk bez tajemnic.

Celem naszego konkursu jest propagowanie wiedzy o historii, kulturze i osiągnięciach cywilizacyjnych starożytnej Grecji i Rzymu jako filarów kultury europejskiej.

Każdą szkołę reprezentują trzyosobowe zespoły.

Termin konkursu – 25 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie.

Zgłoszenia – do 07 kwietnia 2017 r. na adres internetowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulamin konkursu Antyk bez tajemnic:
W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły gimnazjalne.
Każdy zespół wybiera swojego kapitana – w kwestiach spornych decydujące zdanie ma kapitan zespołu.

Konkurs składa się z dwóch części:
1. Pierwsza część polega na rozwiązaniu testu pisemnego, takiego samego dla wszystkich grup. Na rozwiązanie tej części konkursu uczestnicy mają 35 minut. Do drugiego etapu konkursu przechodzą trzy zespoły z największą ilością punktów.
2. Wyłonione w pierwszym etapie konkursu trzy zespoły na przemian odpowiadają ustnie na wybrane pytania. Każdy z zespołów odpowiada na 10 pytań. Na udzielenie odpowiedzi przewiduje się czas 15 sekund. Ta część konkursu ma formę pytań prezentowanych multimedialnie.
Zwycięzcą jest zespół, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi i zbierze największą ilość punktów.
Jeżeli po drugim etapie konkurs nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty, przewiduje się dogrywkę – trzy dodatkowe pytania dla każdego z zespołów.

Zalecana literatura:
1. Śladami przeszłości. Podręcznik historii do gimnazjum. Rozdziały poświęcone starożytnej Grecji i Rzymowi.
2. J. Parandowski. Mitologia.
3. O. Jurewicz, L. Winniczuk. Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym.

 

Szkolnymi koordyantorami konkursu są nauczyciele historii: Pan Henryk Korniłowicz, Pani Edyta Kocaj, Pan Rafał Kajak.