Konkursy

A- A A+

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski “Być jak Brat naszego Boga”

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski “Być jak Brat naszego Boga”

 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zaprasza młodzież szkolną do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, którego tegoroczny tytuł brzmi: Być jak Brat naszego Boga.

Konkurs od lat wspierają liczni patroni i sponsorzy dzięki którym laureaci otrzymują cenne nagrody.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu www.konkurs-papieski.com oraz w załączniku Regulamin XVII Konkursu Papieskiego.

 

Szkolnym koordyntoorem konkursu jest Pani Marzena Rachwalska.

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Solidarność Walcząca 1982-1990”

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Solidarność Walcząca 1982-1990"

 

I Ogólnopolskim Konkursie Historyczny “Solidarność Walcząca 1982-1990”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie “Solidarność Walcząca” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.

Cele konkursu:

Poznanie najnowszej historii Polski
Upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW
Przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych w latach 1982-1990
Ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości
Pokazanie sylwetek ludzi SW

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gazetaobywatelska.pl 

Prace można przesyłać na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektronicznąTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 maja 2017roku.

Finał konkursu 10 czerwca 2017 roku we Wrocławiu.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Edyta Kocaj.

"NASZE LEGENDY"

III POWIATOWYKONKURS
LITERACKO-FOTOGRAFICZNY
„NASZE LEGENDY”


dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu polkowickiego


I. Organizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.
Konkurs jest objęty honorowym patronatem Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego.

II. Cele konkursu:
- inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wyobraźni twórczej,
- wzbudzanie wrażliwości literackiej,
- zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią,
- promowanie ciekawych miejsc Powiatu Polkowickiego,
- kształtowanie umiejętności pisania legendy,
- rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień,
- wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.

III. Uczestnicy konkursu.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 4 kategoriach wiekowych:
- kat. klas młodszych szkoły podstawowej,
- kat. klas IV-VI szkoły podstawowej,
- kat. klas I-III gimnazjum,
- kat. klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie autorskiej legendy w wersji elektronicznej i papierowej związanej z ciekawym obiektem w miejscowości należącej do gmin Powiatu Polkowickiego. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca (np. miejscowości, zabytku, rezerwatu przyrody, pomnika, innej atrakcji turystycznej czy krajoznawczej). Powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne z fikcją literacką.
2. Do utworu literackiego uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć jedno zdjęcie w wersji elektronicznej (tylko) ściśle związane z obiektem wyeksponowanym w legendzie.
3. Praca nie może być wcześniej publikowana.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst napisany prozą, nieprzekraczający trzech stron formatu A4 (czcionka 12, Arial, interlinia 1,5).
5. Prace oceniane będą jako legendy – zatem w tekście powinny się znaleźć treści czy elementy świata przedstawionego (np. postacie, miejsca, wydarzenia) realistyczne i/lub historyczne oraz fantastyczne.
6. Jury powołane przez organizatorów oceniało będzie walory literackie i językowe legendy, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność treści utworu literackiego z miejscem przedstawionym na fotografii.
7. Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla autorów legend oraz zdjęć w każdej z 4 kategorii wiekowych. 
8. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane.
9. O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione w maju 2017 r.
10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach w czerwcu br. 
11. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.
14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

V. Przebieg i zasady konkursu
1. Prace należy przesłać obowiązkowo w dwóch wersjach:
1) wersja elektroniczna – w jednym mailu – praca literacka (nieprzekraczająca trzech stron formatu A4, czcionka 12, Arial, interlinia 1,5) wraz ze zdjęciem w osobnym pliku, zgodnym z parametrami technicznymi: dłuższa krawędź minimum 2,500 pikseli, rozdzielczość 300;
2) wersja papierowa – tylko praca literacka nieprzekraczająca trzech stron formatu A4, czcionka 12, Arial, interlinia 1,5.
2. Ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności oceniania prac konkursowych w wersji papierowej należy je zakodować:
1) na pierwszej stronie legendy zamiast danych osobowych uczestnika powinno znaleźć się niewielkie, ale czytelne logo, np. charakterystyczny kształt (ozdobna gwiazdka, kwiat czy zwierzątko itp.), narysowane długopisem albo kredką o dowolnym, lecz widocznym kolorze;
2) identyczne logo należy narysować na osobnej kartce z danymi osobowymi: imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą, imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego oraz pełną nazwą szkoły i numerem telefonu;
3) kartkę z danymi osobowymi uczestnika należy włożyć do oddzielnej koperty, po czym kopertę zakleić, oznaczyć tym samym logo i dołączyć do papierowej wersji legendy.
3. Koordynatorzy konkursu w szkołach przesyłają/dostarczają organizatorom:
1) teksty legend w wersji papierowej wraz z kopertami zawierającymi dane uczestników i nauczycieli prowadzących w nieprzekraczalnym terminie do 09.05.2017 r. na adres: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego,  ul. Targowa 1,  59 – 100 Polkowice z dopiskiem „III Powiatowy Konkurs Literacko-Fotograficzny „Nasze legendy”; należy również zapisać nazwę i telefon szkoły;
2) teksty i zdjęcia w wersji elektronicznej – również do 09.05.2017 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac w celach niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz.833 z póź. zm.).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Izabela Flisiewicz. 

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Śpiewać każdy może..."

VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej

„ Śpiewać każdy może...”


1. Cele:
 rozwijanie sprawności językowych w językach angielskim, rosyjskim i niemieckim,
 rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 doskonalenie umiejętności wokalnych,
 poszukiwanie wzorców i wartości moralnych, godnych naśladowania,
 kształtowanie świadomości uniwersalnych wartości kulturowych,
 rozwijanie poczucia piękna,
 propagowanie nauki języka obcego poprzez formę piosenki,
 wyszukiwanie talentów.

2. Organizatorzy:

* Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

* Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

3. Uczestnicy:
Festiwal piosenki przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu polkowickiego.

4. Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednej części . Ocenie poddane zostanie wykonanie dowolnie wybranej piosenki w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim (podkład muzyczny instrumentalny lub w wersji karaoke).

5. Organizacja konkursu:
 w konkursie nie ma podziału na języki,
 zostaną wyłonieni 3 laureaci na każdym z poziomów ( I – gimnazjum, II – szkoły ponadgimnazjalne)
 jury może również przyznać wyróżnienia

Termin nadsyłania zgłoszeń i podkładów muzycznych – 19.05.2017r. ( Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy, 59-101 Polkowice ul. Skalników 6)

Termin i miejsce festiwalu: 24.05.2017 r. godz. 9.00 w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

6. Jury i ocenianie:
Skład jury będą tworzyć nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach jako przewodniczący. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:
* opanowanie pamięciowe tekstu ( 1-5 pkt.)
* prawidłową wymowę i intonację ( 1-5 pkt.)
* wrażenie artystyczne i interpretację (1-5 pkt.)
Uczestnik może zdobyć maksymalnie 15 punktów. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
Decyzje jurorów są ostateczne.

7. Nagrody:
Laureaci otrzymają dyplom uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej oraz nagrody książkowe, które ufunduje Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Laureaci, którzy zajmą I miejsce na poziomie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zostaną zaproszenina Galę Laureatów Konkursów Powiatowych organizowaną przez POPPPiDMw
Polkowicach dnia ........... w Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach, podczas której będą
mogli zaprezentować swój minirecital.

 

Szkolnymi koordynatorami konkursu są Panie Beata Auguścik i Magdalena Dobosz.

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Solidarność Walcząca 1982-1990"

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Solidarność Walcząca 1982-1990”

W Związku z przypadającymi w 2017 r. obchodami 35.lecia SW przedłużamy termin nadsyłania prac do 15 maja 2017 r.

 

Solidarność Walcząca była w całej Polsce najbardziej prężną podziemną organizacją mającą w swoim programie odzyskanie niepodległości.

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” z siedzibą we Wrocławiu – ul Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.

II. Patronat honorowy konkursu obejmują:

Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, NBP, Polskie Radio, TVP Historia, DIAK, Solidarność" Dolny Śląsk, REN, Ośrodek Pamieć i Przyszłość, TVP 3 Wrocław, Gazeta Obywatelska.

III. Cele konkursu:

· Poznanie najnowszej historii Polski,

· Upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW,

· Przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych w latach 1982-1990,

· Ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości,

· Pokazanie sylwetek ludzi SW.

IV. Uczestnicy konkursu i główne zasady, kategorie konkursowe:

· Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz do osób dorosłych - świadków historii.

A) I kategoria – szkoły gimnazjalne. Konkurs o charakterze plastycznym, do którego inspiracją mogą być zdarzenia opisane np. w książce Igora Janke „Twierdza”. Forma prac dowolna. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Nie oceniamy prac zbiorowych.

B) II kategoria – szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs o charakterze multimedialnym. Uczestnicy mogą dostarczyć prace w postaci np. filmu, maksymalnie 5 minut, nagrania audio – do 5 minut, prezentacji w Power Poincie – do 30 slajdów. Inspiracją do przedstawienia zdarzeń z działalności SW mogą być lektury i rozmowy z uczestnikami historycznych zdarzeń.

C) III kategoria – wspomnienia świadków zdarzeń. W tej kategorii do konkursu mogą przystąpić nie tylko członkowie i sympatycy SW, ale ludzie którzy w tamtych czasach byli świadkami zdarzeń. Forma konkursu – praca pisemna do 4 stron znormalizowanego maszynopisu, do 8 tys. znaków.

D) IV kategoria – inne. Konkurs dla wszystkich, którzy nie mieszczą się w/w formule. Może to być, opowiadanie, powieść, film, itp. Warunek jest jeden. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana.

1. Termin konkursu – od 1 marca 2016 r. do 15 maja 2017 r.

2. Dostarczanie prac. Prace można przesyłać pocztą bądź przynieść osobiście do siedziby Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28. W przypadku kategorii II i III prace konkursowe mogą być dostarczane mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Prace muszą być dostarczone najpóźniej do 15 maja 2017 roku.

4. W każdej kategorii przewidujemy przynajmniej 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Jury pozostawia sobie prawo do innego klasyfikowania nagród i wyróżnień.

5. Jury konkursu powołuje przewodniczący SW.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie podczas uroczystego wręczania nagród i wyróżnień oraz na stronie internetowej SW i w gazecie Obywatelskiej - http://nowa.gazetaobywatelska.info/

7. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą być eksponowane na wystawie pokonkursowej, publikowane w mediach i wydawnictwach SW. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo o terminie uroczystości wręczania nagród. Nieodebrane w ciągu 3-mcy nagrody przechodzą na własność organizatora. Prace nienagrodzone będzie można odebrać w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu.

8. Pełnomocnikiem konkursu jest Janusz Wolniak, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 604 157 085.

9. Finał konkursu odbędzie się 10 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Historii „Zajezdnia” przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Edyta Kocaj.