Konkursy

A- A A+

"Nie taki kryminał straszny"

XV Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski

pod hasłem

"Nie taki kryminał straszny"

 

Organizatorem jest Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Legnicy.

Do udziały w konkursie można zgłosić max. dówch uczniów gimnazjum. 

Cele:

  • Promowanie twórczości klasyków kryminału Arthura Conan-Doyla i Agathy Christie.
  • Rozwijanie umiejętności recytatorskich.
  • Nawiązywanie kontaktów między gimnazjalistami różnych szkół.

Konkurs odbędzie się 16 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy.

Warunki konkursu:

  • Wygłaszanie tekstu z pamięci nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
  • Każdy uczestnik zgłasza fragment prozy na następujący temat: "Nie taki kryminał straszny."

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną/scan do 28 kwietnia 2017 r.

 

Szkolnymi koordynatorami konkursu są Panie Izabela Cieślicka i Grażyna Kurdziel.

„Śpiewać każdy może...”

VI PowiatowyFestiwal Piosenki Obcojęzycznej
„ Śpiewać każdy może...”


1. Cele:
rozwijanie sprawności językowych w językach angielskim, rosyjskim i niemieckim,
rozwijanie zainteresowań muzycznych,
doskonalenie umiejętności wokalnych,
poszukiwanie wzorców i wartości moralnych, godnych naśladowania,
kształtowanie świadomości uniwersalnych wartości kulturowych,
rozwijanie poczucia piękna,
propagowanie nauki języka obcego poprzez formę piosenki,
wyszukiwanie talentów.

2. Organizatorzy:
* Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
* Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

3. Uczestnicy:
Festiwal piosenki przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu polkowickiego.

4. Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednej części . Ocenie poddane zostanie wykonanie dowolnie wybranej piosenki w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim (podkład muzyczny instrumentalny lub w wersji karaoke).

5. Organizacja konkursu:
w konkursie nie ma podziału na języki, zostaną wyłonieni 3 laureaci na każdym z poziomów ( I – gimnazjum, II – szkoły ponadgimnazjalne) jury może również przyznać wyróżnienia.
Termin nadsyłania zgłoszeń i podkładów muzycznych – 19.05.2017r. ( Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy, 59-101 Polkowice ul. Skalników 6)
Termin i miejsce festiwalu: 24.05.2017 r. godz. 9.00 w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

6. Jury i ocenianie:
Skład jury będą tworzyć nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz przedstawiciel Powiatowego  Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach jako przewodniczący. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:
* opanowanie pamięciowe tekstu ( 1-5 pkt.)
* prawidłową wymowę i intonację ( 1-5 pkt.)
* wrażenie artystyczne i interpretację (1-5 pkt.)
Uczestnik może zdobyć maksymalnie 15 punktów. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu. Decyzje jurorów są ostateczne

7. Nagrody:
Laureaci otrzymają dyplom uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej oraz nagrody książkowe, które ufunduje Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Laureaci, którzy zajmą I miejsce na poziomie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zostaną zaproszenia Galę Laureatów Konkursów Powiatowych organizowaną przez POPPPiDM w
Polkowicach dnia ........... w Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach, podczas której będą mogli zaprezentować swój minirecital.

 

Szkolnymi koordynatorami konkursu są: Pani Beata Auguścik, Pani Magdalena Dobosz.

"WIEM, UMIEM, ROZUMIEM..."

VII POWIATOWY TURNIEJ INTERDYSCYPLINARNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

ORAZ

KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Z POWIATU POLKOWICKIEGO

"WIEM, UMIEM, ROZUMIEM..."

organizowany przez

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

pod patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego

 

"Wiem, Umiem, Rozumiem" to interdyscyplinarny turniej z zakresu przedmiotów: matematyka, informatyka, chemia i fizyka.
Biorą w nim udział czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne oraz klasy pierwsze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu polkowickiego. Szkoła ma prawo do zgłoszenia jednej drużyny z każdego typu szkoły (gimnazjum, liceum, technikum). Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z uwagi na małą ilość konkursów przedmiotowych dla nich przeznaczonych. Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu polkowickiego.

GŁÓWNE CELE TURNIEJU:
- rozwijanie sprawności umysłowych i zainteresowań uczniów;
- korelacja przedmiotów: matematyka, informatyka, chemia i fizyka,
- sprawdzenie umiejętności analizowania i rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych;
- skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z uczniami szkół gimnazjalnych;
- rozwój logicznego myślenia;
- rozwój współdziałania w grupie;
- wdrożenie do samokształcenia;
- dobra zabawa w atmosferze zdrowej rywalizacji.

ETAP I
Pierwszy etap konkursu (zwany dalej etapem szkolnym) zostanie przeprowadzony wśród uczniów każdej szkoły, która pozytywnie odniesie się do zaproszenia ze strony organizatorów konkursu.
Cel etapu szkolnego to wyłonienie 4 uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w konkursie powiatowym. W skład drużyny wchodzić mogą uczniowie z klas I II lub III Gimnazjum oraz uczniowie klasy I w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.
Forma wyselekcjonowania reprezentantów danej szkoły zależy od nauczycieli w niej uczących. Organizatorzy nie narzucają również daty przeprowadzenia etapu szkolnego.
Zadaniem Szkolnych Komisji Konkursowych jest:
- przesłanie karty zgłoszenia szkoły do etapu powiatowego do dnia 28.04.2017r. faksem na numer 768320666 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- przeprowadzenie etapu szkolnego.

ETAP II
I. Zasady ogólne:
1) Powiatowy turniej interdyscyplinarny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z powiatu polkowickiego "Wiem, umiem, rozumiem" zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół w Przemkowie dnia 26 maja 2017 roku w godzinach 9:00 - 12:30.
2) W konkursie uczestniczą czteroosobowe drużyny, stanowiące reprezentację szkół gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu polkowickiego.
3) Każda drużyna wyznacza kapitana, który jest odpowiedzialny za pracę zespołu.
4) W finale turnieju wezmą udział trzy drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów w rozgrywkach, na które składać się będą:
CZĘŚĆ 1: Drużynowe rozwiązanie testu (od 12 do 15 zadań zamkniętych z matematyki, fizyki, informatyki oraz chemii, czas 30 minut) – prace ocenia Komisja Konkursowa.
Za każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymują 1 pkt., za jej brak 0 pkt., za błędną odpowiedź 0 pkt..
CZĘŚĆ 2: Jeden z .......... – teleturniej (pytania dotyczyć będą teorii matematyki, informatyki, fizyki i chemii) – drużyna wyznacza jednego reprezentanta.
Uczniowie wybierają losowo pytania i udzielają na nie odpowiedzi. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczeń zdobywa dla drużyny 1 punkt. Liczba możliwych do zdobycia punktów w tej części wynosi 5 pkt.
Liczy się pierwsza odpowiedź podana przez ucznia. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 5 sekund.
CZĘŚĆ 3: Krzyżówka skojarzeniowa – uczniowie drużynowo rozwiązują krzyżówkę, opierającą się na skojarzeniach z przedmiotami objętymi konkursem. Otrzymują punkt za każde poprawnie wpisane hasło - do zdobycia do 8 do 10 punktów.
CZĘŚĆ 4: „Udowodnij..."– uczniowie losują zestaw trzech zadań krótkiej odpowiedzi na dowodzenie. Dowody te dotyczyć będą: podzielności liczb naturalnych, równań i nierówności, wzorów skróconego mnożenia, wyrażeń algebraicznych oraz geometrii na płaszczyźnie. Za rozwiązanie jednego zadania uczniowie otrzymają od 0 do 3 pkt.
Trzy drużyny, które w czterech powyższych kategoriach uzyskają największą liczbę punktów wezmą udział w Finale, którego zasady opisane są w rozdziale II. Pozostałe drużyny pełnić będą rolę obserwatorów i kibiców.
5) Ewentualne wątpliwości w trakcie trwania konkursu rozstrzyga Komisja Konkursowa. Każda ze szkół deleguje jednego nauczyciela, który sprawuje opiekę nad uczniami i wchodzi w skład Komisji Konkursowej.
6) W przypadku złamania zasad fair play (np. podpowiedzi ze strony drużyny podczas konkurencji "Jeden z ..."), Komisja Konkursowa może udzielić upomnienia. 2 upomnienia są równoważne odjęciu 10 punktów.

Zasady przeprowadzenia finału:
1) Każda z drużyn biorąca udział w finale otrzyma taką samą listę z 4 zadaniami, którą rozwiązywać będzie drużynowo, w czasie co najwyżej 30 minut.
2) Po rozwiązaniu konkretnego zadania, drużyna zobowiązana jest do przekazania go Komisji Konkursowej.
3) Komisja sprawdza poprawność rozwiązania, przyznając drużynie od 0 do 4 pkt.
4) W czasie rozwiązywania zadań przez drużyny uczniowie nie biorący udziału w finale pełnią rolę obserwatorów i kibiców.
5) Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie wszystkich zadań, nastąpi podsumowanie wyników pracy uczniów.
6) Jeżeli wyłonienie najlepszej drużyny nie jest możliwe, kapitanowie otrzymują do rozwiązania na czas jedno zadanie (ZADANIE DLA KAPITANA DRUŻYNY). Pierwsza osoba, która poda właściwe rozwiązanie otrzymuje 6 punktów, druga 4, a trzecia 2.
7) W ustaleniu lokat brana jest pod uwagę suma punktów z I części konkursu oraz z rozgrywki finałowej.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Aleksandra Kowalska. 

,,POLSKA PIASTÓW W LATACH 966-1138”

,,POLSKA PIASTÓW W LATACH 966-1138”


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z powiatu polkowickiego. 

Konkurs indywidualny w etapie szkolnym i drużynowy w etapie powiatowym 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59 -100 Polkowice, tel. 76 746 15 70, fax 76 746 15 71, organizator doradca metodyczny Grzegorz Kochman (tel. 508 200 648 po godz.18.00).

Cele konkursu:
 zapoznanie uczniów z dziejami Polski w latach 966-1138 (dotyczy panowania jedynie
takich władców jak: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty),
 utrwalenie wiedzy dotyczącej początków okresu kształtowania się polskiej
państwowości,
 zapoznanie uczniów z nazwami poszczególnych regionów państwa polskiego oraz
z rozmieszczeniem tzw. plemion polskich,
 utrwalenie wiedzy dotyczącej polityki wewnętrznej i zagranicznej wskazanych
władców,
 zapoznanie uczniów z okolicznościami przyjęcia chrztu przez Mieszka I, a także
z początkiem istnienia instytucji Kościoła w Polsce,
 zapoznanie uczniów z zabytkami architektonicznymi okresu wczesnego średniowiecza
w Polsce (architektura romańska),
 utrwalenie wiedzy dotyczącej początków polskich sił zbrojnych i wojskowości,
 kształtowanie umiejętności interpretacji źródeł ikonograficznych,
 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich postaw poznawczych,

Zakres problemowy:
 nazwy regionów geograficznych w Polsce,
 rozmieszczenie tzw. plemion polskich i ich nazwy,
 znane zabytki architektoniczne ziem polskich ze wskazanego okresu,
 rządy Mieszka I (charakter władzy, drużyna, przyjęcie chrztu i organizacja Kościoła, polityka zagraniczna - relacje z Niemcami),
 rządy Bolesława Chrobrego (biskup Wojciech i jego misja do Prus, zjazd w Gnieźnie, wojny z Niemcami, wyprawa na Ruś, koronacja królewska),
 rządy Bolesława Krzywoustego (walka o władzę, najazd Niemców w 1109, obrona Głogowa 1109, statut z 1138r i jego konsekwencje,
 obiekty architektoniczne oraz zabytki archeologiczne np. Ostrów Tumski w Poznaniu, Ostrów Lednicki (tzw. wyspa władców) zabytki Gniezna, zabytki Płocka, znaleziska archeologiczne np. broń i uzbrojenie, biżuteria, naczynia liturgiczne, drzwi gnieźnieńskie,
 siły zbrojne pierwszych Piastów - drużyna, wojowie, ich wygląd oraz uzbrojenie,
 daty, definicje i pojęcia dotyczące wskazanej epoki.

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 21 KWIETNIA 2017 r.

TERMINARZ KONKURSU:
Konkurs odbędzie się 17 maja 2017 r. w bibliotece Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach o godz. 11:00-13:00.

W konkuresie uczestniczyć będą trzyosobowe drużyny reprezentujące zgłoszone szkoły. Uczniów do drużyn reprezentujących szkoły wyznaczają naczyciele. 

Finał konkursu polegał będzie na rozwiązaniu zadań problemowych dotyczących:

 pytań problemowych,
 interpretacji ikonografii, ilustracji i zdjęć (np. obrazów, obiektów, budowli),
 rozwiązania zadań multimedialnych,

LITERATURA:
podręczniki szkolne,strony www. zawierające wizualizację zabytków, rzeźb i obrazów, albumy zawierające fotografię zabytków, rzeźb i obrazów,

Organizator zastrzega sobie możliwość korekty terminu finału konkursu.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Henryk Korniłowicz.

XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ

XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ


„Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu,
wszystko jest na swoim miejscu.”


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu polkowickiego do udziału
w XIII Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Poezji Religijnej pod patronatem Powiatu Polkowickiego.


Celem Konkursu jest rozwijanie miłości do Boga poprzez poezję religijną, pobudzanie  wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, rozwijanie kultury żywego słowa, uwrażliwianie na wartości artystyczne.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych – klasy I - III i IV-VI szkół podstawowych
oraz klasy I - III szkół gimnazjalnych.

W każdej kategorii organizator przewiduje dla laureatów nagrody, fundowane przez Powiat Polkowicki.

Uprzejmie prosimy o koordynację etapu szkolnego w celu wytypowania trzech
przedstawicieli w danej kategorii, którzy będą reprezentować Państwa placówkę.

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 22 maja 2017 r.
do Szkoły Podstawowejnr 2 w Przemkowie
na adres: SP2 ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków lub faksem na nr 768310420
Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 maja 2017 r. od godziny 9:30
w Przemkowskim Ośrodku Kultury – ulica Głogowska 17.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu p. Doroty Guzikowskiej
pod nr tel. 0768310420 lub 606357920.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Marzena Rachwalska.