Konkursy

A- A A+

"Święty Jan Paweł II w oczach dziecka"

W ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego Muzeum w Bielsku Podlaskim

zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

"Święty Jan Paweł II w oczach dziecka"

 

Organizatorzy:
- Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
- Dekanat Bielski

Honorowy Patronat:
- J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
- Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
- Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
- Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński
- Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski
- Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

 

Cele Konkursu:
1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
i osobowości papieża Jana Pawła II.
2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
Jana Pawła II.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
- kategoria I: uczestnicy w wieku 3-5 lat
- kategoria II: uczestnicy w wieku 6- 9 lat
- kategoria III: uczestnicy w wieku 10- 12 lat
- kategoria IV: uczestnicy w wieku 13-19
- kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”.
4. Format pracy: A-2, A-3.
5. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
6. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.
7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2017 r. osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1
17 – 100 Bielsk Podlaski
8. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.
9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2017 r. o godz. 10.00.

Uwagi organizatorów:
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.
6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:
- przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych,
- prezentację pracy w folderze i materiałach reklamowych (papierowych i elektronicznych).
7. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

 

 

Szkolnym koordynatorami konkursu są Panie Marta Żmuda i Małgorzata Wacińska.

"Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka"

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pt. "Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka".

 

 

Uczestnicy konkursu:

  • 5 - 7 lat, 
  • 8 10 lat, 
  • 11 - 13 lat, 
  • 14 -16 lat.

Temat konkursu stwarza jego uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Warunki konkursu:

  • Forma pracy - indywidualna, wykonana dowolną techniką plastyczną.
  • Format: max. A3.
  • Każda praca musi byc opisana na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, oraz adres zamieszkania, telefon, e-mail opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 
  • Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków konkurs, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika działającego w imieniu uczestnika.

Prace należy przesłać do 31 maja 2017 r. - decyduje data doręczenia pracy do siedziby Organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 czerwca 2017 r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie w dniu 2 czerwca 2017 r.

Zwycięzcy zobowiązani są do 5 czerwca 2017 r. potwierdzić pod wskazanym numerem telefonu swoją obecnoćść na rozdaniu nagród w dniu 10 czerwca 2017 r. w siedzibie Legionowskiego WOPRT.

!!! Brak potwierdzenia swojej obecności lub odmowa osobistego ufzuały w rozdaniu nagród są rownoznaczne z rezygnacją z przyznanej nagrody. 

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Marta Żmuda. 

 

"Bezpieczne i zdrowe wakacje"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

zaprasza do wzięcia udziały w konkursie plastycznym 

p.n. "Bezpieczne i zdrowe wakacje"

 

Cele Konkursu.
Celem Konkursu jest wyłonienie pracy plastycznej pn. „BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE”

Tematyka.
1. Promowanie bezpiecznych wakacji -wolnych od używek i bez przemocy.
2. Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
3. Wyrabianie wśród dzieci i młodzieży zasad budowania pozytywnych relacji koleżeńskich.

Uczestnicy.
1. W konkursie może wziąć każdy uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej lub I-III gimnazjum z terenu Gminy Polkowice.
2. Udział w konkursie osób niepełnoletnich, możliwy jest za zgodą ich opiekunów prawnych, załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Sposób realizacji prac konkursowych.
Prace konkursowe powinny być wykonane na zajęciach plastycznych, zgodnie z wytycznymi ujętymi w niniejszym Regulaminie.

Zasady i warunki uczestnictwa.
1. Należy nadesłać lub dostarczyć na adres „Organizatora” własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną pn. „BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE”
2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca nienagrodzona w innych konkursach.
3. Każdy z uczestników składa w konkursie pracę, wykonaną samodzielnie w formacie A4, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt VII Regulaminu.
4. Pracę należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, wiek uczestnika, nr klasy, nazwę szkoły, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail.
5. Praca konkursowa powinna się znajdować w kopercie z napisem „Konkurs na pracę plastyczną „BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE”
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia. Formularz karty oraz oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.ops.polkowice.pl . Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia powinny być umieszczone w jednej kopercie z dostarczoną lub nadesłaną Pracą. Prace dostarczone bez karty zgłoszenia i oświadczenia nie będą oceniane.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Forma prac i technika wykonania.
1. Praca plastyczna powinna być czytelna o jednoznacznym przekazie wizualnym. Identyfikująca się z tematem. Nie może zawierać elementów obraźliwych.
2. Praca może być wykonane z użyciem dowolnych technik plastycznych na papierze formatu A4. r
3. Praca może mieć wersję: pionową lub poziomą.

Miejsce i termin składania prac konkursowych.
Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie „Organizatora”: Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach ul. Lipowa 2
59-100 Polkowice lub przesłać pocztą na adres „Organizatora” w terminie do 24 maja 2017 r. z dopiskiem „BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE”
1. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podległy ocenie Komisji Konkursowej.
2. „Organizator” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia prac konkursowych powstałych w trakcie przesyłki.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

Kryteria oceny.
1. Prace zostaną ocenione przez Komisje powołaną przez „Organizatora” według następujących kryteriów:
1.1. Wartości projektowe:
- realizacja tematu konkursu,
- oryginalne pomysły,
- wrażenie artystyczne,
- estetyka i staranność wykonania,
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko

Nagrody.
1. Nagroda dla najlepszej pracy:
Za pierwsze miejsc od I-III przewiduje się nagrodę rzeczową:
1.1. Klas IV-VI szkoły podstawowej – dla trzech nagrodzonych prac;
1.2. Klas I-III gimnazjum – dla trzech nagrodzonych prac.

Prawo własności i prawo wykorzystywania wybranego projektu.
1. Autor pracy nagrodzonej zobowiązuje się:
1.1. Do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby.
2. Wykonawca projektu udziela zgody Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polkowicach na:
2.1. Publiczne wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych.
2.2. Publiczne wystawanie pracy konkursowej.
2.3. Utrwalanie lub zwielokrotnienie w całości lub części jakimkolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką reprograficzną, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera.
2.4. Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i remitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2.5. Wprowadzenie do sieci multimedialnych oraz Internetu, w tym, umieszczanie na stronie internetowej: www.ops.polkowice.pl; www.ug.polkowice.pl oraz na stronie zbudowanej na potrzeby Programu.
2.6. Umieszczanie w prezentacjach i materiałach prasowych (w tym m.in. informacje prasowe, ogłoszenia prasowe, artykuły promowane) związane z promocją.
2.7. Umieszczanie w spotach i filmach reklamowych związanych z promocją.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,
z poszanowaniem oryginalniej formy.

Termin składania prac konkursowych ustala się do dnia: 24 maja 2017 r. decyduje data wpływu do Organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu przez „Organizatora” nastąpi do 02.06.2017r.

 

Szkolnymi koordynatorami konkursu są Panie Małgorzata Wacińska, Marta Żmuda. 

 

Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

Konkurs plastyczny dla dzieci „Rzeczpospolita Praw Człowieka.

25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”


Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”.

Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Prace biorące udział w konkursie powinny obrazować przestrzeganie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek); na papierze w formacie A3 (praca płaska).

W konkursie zostanie wyłonionych 6 laureatów – 3 w kategorii wiekowej od 6 do 10 lat i 3 w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe wskazane w regulaminie konkursu oraz dyplomy.

Prace laureatów krajowej edycji konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas XI Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów 25-lecia Polski w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 19 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora.

Więcej informacji o konkursie na:
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/konkurs__rzeczpospolita_praw_czlowieka__25_lecie_europejskiej_konwencji_praw_czlowieka_w_polsce_

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Marta Żmuda.

"Pejzaże wokół mojego miasta"

Serdecznie zapraszamy do udziału

w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Jana Bułhaka

„Pejzaże wokół mojego miasta”

 

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku do 21 lat i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria €" do 16 lat,

– II kategoria od 17 do 21 lat.

Założeniem konkursu jest aby prezentowane prace związane były z tematem przyrody i pejzażu regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.

Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej młodzieży szkół z całego kraju oraz postaci Jana Bułhaka.

Organizator dopuszcza do Konkursu wyłącznie prace w formie czarno-białych lub barwnych odbitek na papierze światłoczułym w formacie:
- czarno-białe: od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm,
- barwne: od 15 x 21 cm do 24 x 30 cm.

Do prac należy dołączyć ich kopie w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli zapisane na płycie CD.

Prezentowane prace muszą być związane z tematem przyrody i pejzażu regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.

Prace muszą być opatrzone na odwrocie: imię i nazwisko, tytuły prac, prace należy ponumerować.
Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączony na ostatniej stronie).

Prace należy nadsyłać na adres:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86
w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 201 r.
(decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem : „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka”

Prace przesyłane pocztą powinny być zabezpieczone sztywną, płaską oprawą i opatrzone dokładnym adresem zwrotnym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych.

Organizator nie odsyła prac. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność Pałacu Młodzieży w Łodzi. Pozostałe prace będą do odebrania od dnia rozstrzygnięcia konkursu w sekretariacie Pałacu Młodzieży w godz. 10.00 – 17.00 (I piętro, pok. 105).

Nagrody i wyróżnienia nie odebrane osobiście mogą być przesłane na koszt własny odbiorcy.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.

Niezależne jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu oraz prace przeznaczone do wystawy pokonkursowej.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień oraz innego podziału puli nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału puli nagród.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem i uznaniem warunków regulaminu konkursu.

Ogłoszenie wyników 15 czerwca 2017 r.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Robert Królikowski.