Konkursy

A- A A+

SEGREGUJĘ ŚMIECI

Ministerstwo Środowiska

zaprasza do wzięcia udziału

w KONKURSIE NA PLAKAT I HASŁO PROMUJĄCE ŚMIECI

 

Żeby wziąć udział należy:

  • wymyślić hasło promujące segregację odpadów, 
  • przygotować plakat ilustrujący wymyślone hasło, 
  • przesłać skan lub zdjęcie pracy oraz formularz zgłoszeniowy.

W konkursie przewidziano nagrody:

  • I miejsce - tablet, 
  • wyróżnienia - smartwatche.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Róg. 

"Polkowice - Moje Miasto"

Burmistrz Polkowic oraz Polkowickie Centrum Animacji

zapraszają do udziału w konkursach

"Polkowice - Moje Miasto"

organizowanego w ramach obchodów 50-lecia odzyskania praw miejskich

 

  Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki udziału
w konkursie filmowym "Polkowice – moje miasto", zwanym dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Polkowice oraz Polkowickie Centrum Animacji –
zwane dalej "Organizatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Polkowice.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471)

Cele Konkursu
§ 2
1. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.
2. Inspirowanie mieszkańców w zakresie filmowym.
3. Pozyskanie najciekawszych ujęć prezentujących Miasto Polkowice.
4. Prezentowanie twórczości lokalnej społeczeństwa w dziedzinie filmu.
5. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.

Zasady uczestnictwa
§ 3
1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie filmu o tematyce promującej miasto Polkowice. Film
musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu.
2. W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Polkowice (zwany dalej
"Uczestnikiem") z wyłączeniem pracowników Polkowickiego Centrum Animacji, członków
ich rodzin oraz Jury.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie filmu wraz z formularzem
zgłoszeniowym, zgodnie z zasadami określonymi w § 5.
4. W przypadku, gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunki Regulaminu
przyjmuje i akceptuje w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny, podpisujący się na
formularzu zgłoszeniowym.
5. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden film.
6. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub innym
medium oraz nie mogą być zgłoszone w żadnym innym konkursie do czasu ogłoszenia
wyników.
7. Wszystkie poprawnie zgłoszone filmy, spełniające warunki Konkursu, będą podlegały
ocenie Jury, o której mowa w § 7.
8. Film musi być nagrany telefonem komórkowym. Może być poddany prostym edycjom
w programie komputerowym lub smartfonowym do obróbki wideo.
9. Zgłoszony film nie może trwać dłużej niż 5 minut. Nie ustala się czasu minimalnego.
10. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz filmu jest równoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
1/4
11. Film musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) rozdzielczość nie mniejsza niż 720x576 – zalecana 1280x720;
b) kodowanie wideo Mpeg-2, Mpeg-4, wmv9, H.264, QickTime. Pliki o rozszerzeniach
mp4, wmv, mpg lub mov;
c) wielkość pliku video nie może przekroczyć objętości płyty DVD.

§ 4
Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:
1) narusza godność ludzką;
2) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;
3) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
4) propaguje używki lub przemoc;
5) rani przekonania religijne czy polityczne;
6) może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora lub Gminy Polkowice;
7) jest uznawana powszechnie za niepoprawną moralnie, niewłaściwą społecznie i naruszającą
zasady współżycia społecznego;
8) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim;
9) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/ firmy;
10) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
11) zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.

Zgłoszenie filmu

§ 5

1. Film wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do 01.09.2017 r. na nośniku (podpisana płyta CD/DVD) na adres:
Polkowickie Centrum Animacji,
ul. Skalników 4,
59-101 Polkowice
Filmy dostarczone po tym terminie nie będą kwalifikowane do Konkursu.
2. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.pca.pl lub w Ośrodku Kultury
przy ul. Skalników 4.
3. Uczestnik zgłaszający film zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do
formularza błędnych danych.
5. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest dobrowolne i bezpłatne.

Wizerunek
§ 6
1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na:
a) wielokrotne i nieograniczone ilościowo korzystanie przez Organizatora z wizerunku, głosu
i/lub wypowiedzi zarejestrowanych w materiale filmowym oraz utworów i/lub
artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z realizacją
materiału audiowizualnego w zakresie wymienionych poniżej w punkcie 2. pól
eksploatacji,
b) wykorzystanie przez Organizatora imienia, nazwiska i wizerunku osoby zgłaszającej film
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
c) wykorzystanie filmu przez Organizatora, jego publikowanie i reprodukowanie bez
wypłacenia honorariów autorskich.
2/4
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 odnosi się do wszystkich znanych w momencie
przeprowadzania Konkursu pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) Prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego
udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania
urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
b) Prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c) Prawo wprowadzania do pamięci komputera;
d) Prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie online
w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych
użytkowników sieci Internet, jak również na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) Prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
f) Prawo do wyświetlania.

Jury i ocena prac
§ 7
1. Zgłoszone do Konkursu filmy oceniać będzie Jury wybrane przez Organizatora.
2. Nagrody w Konkursie przyznane będą twórcom najlepszych filmów, które wyłoni Jury
w dwóch kategoriach wiekowych:
◦ Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja,
◦ Szkoły Ponadgimnazjalne, Dorośli.
3. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
◦ walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne prac (kompozycja, ostrość, punkty
odniesienia);
◦ zgodność z tematyką konkursu;
◦ interpretację i nawiązanie do tematu (nieszablonowość);
◦ pomysłowość i oryginalność.
4. W każdej kategorii przyznane zostanie: I, II i III miejsce. Dopuszcza się przyznanie
dodatkowych nagród i wyróżnień oraz inny podział nagród w ramach przewidzianej puli.

Wyniki Konkursu
§ 8
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10.09.2017 r. na stronie www.pca.pl.
2. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę rzeczową.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas uroczystej Gali w dniu 27.09.2017 r.
o godz. 17:00 w polkowickim Kinie. Nagrody oraz dyplomy należy odebrać osobiście lub
poprzez opiekunów w dniu wręczania. Ostateczny termin odbioru nagród mija 27.10.2017 r.
Po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora.

Postanowienia Końcowe
§ 9
1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne
związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3/4
3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie ogłaszane będą na stronie internetowej Organizatora
www.pca.pl.
4. Koordynatorem niniejszego konkursu jest p. Wiktor Janczak, tel. 76 746 88 18, mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Zgłoszenie filmu do Konkursu, jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika
stanowiącym, że:
◦ jest wyłącznym autorem i właścicielem autorskich praw majątkowych
i pokrewnych do zgłoszonego filmu.
◦ film nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, zaś prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonego filmu, nie zostały
w żaden sposób obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym momencie jego
trwania bez podania przyczyny.

 

Szkolnymi koordynatorami konkursu są Panowie Maciej Juszczak, Robert Królikowski.

"Jak dbam o czyste powietrze."

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie 

zaprasza do udziały w konkursie plastycznym

pn. "Jak dbam o czyste powietrze."

 

- Urzqd Gminy Polkowice,

- Wiejski Osrodek Kultury w Sobinie.

Cele konkursu:
- rozwijanie wrazliwosci ekologicznej i artystycznej,
- przyblizenie problematyki ochrony srodowiska,
- ksztartowanie kultury i swiadomosci ekologicznej wsrod dzieci i mlodziezy,
- zapoznanie ze stanem zanieczyszczen naszego srodowiska,
- przyblizenie i uswiadomienie wagi problemow ekologicznych,
- promowanie technik plastycznych.

Technika wykonania prac:
- technika pracy dowolna w formie plaskiej lub przestrzennej z wykorzystaniem: farb, kredek oraz rekwizytow ( np. puszki, butelki, kartony, gazety itp.)
- prace nie wiejcsze od formatu A3.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mog^ wziac udzial mieszkancy Gminy Polkowice. Konkurs organizowany jest w pi^ciu kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym do 5 lat,
- dzieci w wieku przedszkolnym od 5 do 7 lat,
- dzieci w wieku szkolnym klasy I - III,
- dzieci w wieku szkolnym klasy IV - VI
- mlodziez gimnazjalna.

Warunki konkursu:

- kazdy uczestnik wykonuje jedna pracę nie wikszą od formatu A3,
- praca opatrzona metryczka zalączoną. na odwrocie - napisane drukowanymi literami:
imie i nazwisko autora pracy oraz opiekuna artystycznego, nazwa grupy, adres przedszkola, szkoly gimnazjum, telefon kontaktowy - nalezy dostarczyc na adres:
Wiejski Osrodek Kultury w Sobinie, ul. Polkowicka 69a, 59-101 Polkowice z dopiskiem „KONKURS EKOLOGICZNY" w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2017 r. Prosimy o terminowe skladanie prac. Prace dostarczone po tym terminie nie beda brane pod uwage.
Jury powolane przez Organizatora, moze przyznac w kazdej z kategorii trzy nagrody glowne i 3 wyroznienia.

Uwagi końcowe:
Laureaci powinni odebrac nagrody osobiscie podczas imprezy integracyjnej z okazji „Dnia Ochrony Srodowiska", ktora odbedzie się w dniu 9 czerwca 2017 r., w godz. 12.00 - 18.00 na terenie Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach.
- dostarczaj^c prace na konkurs, uczestnik przenosi prawa majatkowe na Organizatora, akceptuje warunki regulaminu oraz wyraza zgod? na publikacj? danych osobowych, wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materialach reklamowych i na stronie internetowej,
- nadestane prace przechodzi na wlasnosc Organizatora i nie podlegają zwrotowi,
- dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Joanna Lodej pod nr tel. 076 844 04 43.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Róg przy współpracy z Panią Martą Żmudą i Panią Małgorzatą Wacińską.

"IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka"

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka

Temat przewodni: Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.


1. Patronat nad konkursem sprawuje Senator RP Dorota Czudowska i Poseł RP Ewa Szymańska.
Fundatorem nagród jest Senator RP Dorota Czudowska, Poseł RP Ewa Szymańska i Powiat Polkowicki.

2. Organizator Konkursu
Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

3.Cele konkursu
* edukowanie w zakresie praw człowieka w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami historii najnowszej Polski i współczesną sytuacją
w 6 wybranych państwach Europy.
*rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi
*trening komunikacji niewerbalnej
*kształtowanie umiejętności argumentowania
*doskonalenie umiejętności pracy w zespole

Termin - 8 czerwca 2017 r.

4.Charakter konkursu- konkurs adresowany jest do gimnazjalistów.

5.Komisja konkursowa. Składa się z opiekunów drużyn. Każdy z nich nie ocenia własnej drużyny. W przypadku liczby większej ilości drużyn niż 3, przy ocenianiu będą odrzucane 2 oceny skrajne (najwyższa i najniższa).

Zadania konkursowe
1. Test z zakresu znajomości ogólnej problematyki praw człowieka, znajomości Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.. ze szczególnym uwzględnieniem hasła przewodniego oraz historii Polski w 2 połowie 1946 r. i styczniu 1947 r. ze szczególnym uzględnieniem kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu Ustawodawczego - (pytania  zamknięte; łącznie 30). Czas do 30 minut. Maks. 30 punktów do zdobycia przez drużynę.

2.Plakat poświecony wyborom do sejmu 1947 r. Ocenie będzie podlegać jego wartość merytoryczna i sposób
artystycznej prezentacji. Plakat drużyna przywozi ze sobą w dniu przyjazdu na konkurs. Maks. 9 punktów do zdobycia przez drużynę .

3.Kalambury.
Przedstawiciel każdej drużyny losuje jeden z listy 8 artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: nr 20-27. Zadaniem drużyny
będzie niewerbalne pokazanie treści wylosowanego artykułu - drużyna zgaduje numer artykułu, mając do dyspozycji tekst Deklaracji. Ocenie będzie podlegać merytoryczne pokazanie treści artykułu. Czas 1 min. Maks. 6 punktów do zdobycia przez drużynę. 4.Konferencja prasowa przywódcy państwa europejskiego. W ramach konferencji prasowej każda drużyna losuje jeden kraj Europy z podanej listy 8 krajów. Jeden z członków drużyny wciela się w rolę obecnego przywódcy tego kraju. Pozostałe drużyny wystawiają po jednym zawodniku, którego zadaniem jest jak najlepiej odtwarzać rolę zagranicznego dziennikarza. Każdy przywódca państwa rozpoczyna swoją konferencję od oświadczenia, jak jego kraj przestrzega postanowienia artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodzinie...". Następnie każdy z „dziennikarzy" zadaje jedno szczegółowe pytanie, dotyczące przestrzegania praw człowieka w danym kraju. „Przywódca" udziela na nie odpowiedzi. Może posiłkować się jedną dwustronną kartką A4 z informacjami przygotowanymi w ramach przygotowań do konkursu. Ocenie komisji podlegają jedynie wypowiedź wstępna i odpowiedzi na pytania przywódcy państw. W ten sposób mogą się drużyny wykazać wiedzą i umiejętnością argumentacji. Czas do 10 min. Maks. 15 punktów do zdobycia przez drużynę. Lista krajów: Białoruś. Niemcy, Rosja, Ukraina. Wielka Brytania, Turcja.

6.Literatura
Podstawowy zakres źródeł do konkursu: Wojciech Roszkowski „Historia Polski, odpowiednie strony dotyczące historii Polski w drugiej połowie 1946 i w styczniu 1947 r. Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Linki internetowe wraz z pokrewnymi:
pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_człowieka,  www.unic.un.orq.pl/prawa _czlowieka/

7. Wyniki.
O kolejności miejsc decyduje w pierwszej kolejności łączna liczba zdobytych punktów, jeżeli jest remis, decyduje liczba zdobytych punktów w teście wiedzy. Jeżeli dalej jest remis, decyduje w dalszej kolejności wynik drużyny z konferencji prasowej. Jeżeli dalej jest remis, decyduje wynik plakatu. W przypadku dalszego remisu organizowana jest dogrywka w formie losowanych pytań z przygotowanego wcześniej zestawu (z zakresu konkursu) - po 15 s. na odpowiedź. Wytypowani członkowie remisujących drużyn odpowiadają po jednym pytaniu, aż do uzyskania przewagi.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Dorota Doskocz.

"Polskie więźniarki w Ravensbruck"

VI Ogólnopolski Konkurst Historyczno-Literacki 

"Polskie więźniarki w Ravensbruck"

pod patronetem dr Wandy Półtawskieh

 

Cele konkursu:
Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży.
Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych.
Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi i literackimi.
Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym.

Zasady Konkursu:
Konkurs jest skierowany do uczniów klas I - III Gimnazjum oraz I - III szkół ponadgimnazjalnych.
Składa się z dwóch etapów: I etap – szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego, historii, informatyki ocenia prace uczniów, kwalifikuje do II etapu (ogólnopolskiego) konkursu maksymalnie 6 prac z każdej kategorii, przesyła do Organizatora Konkursu- Zespołu Szkół w Pińczycach. II etap – ogólnopolski: powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się z polonistów i historyków, ocenia prace oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony prawidłowo i czytelnie (załącznik Nr 1).Nadesłane prace nie będą zwracane.

Forma pracy:
Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie.
Objętość pracy: do 3 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie lub do 30 slajdów wykonanych w programie Power Point).
Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego ( w tym również prezentacja multimedialna) wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD z rozszerzeniem *.doc lub Power Point) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres podany w dalszej części regulaminu. Każda z prac wraz z płytą CD powinna być  mieszczona w osobnej koszulce foliowej. Nie należy przesyłać prac pocztą elektroniczną. Praca powinna zawierać bibliografię. Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie publikowana.

Temat Konkursu:
Myśl przewodnia Konkursu brzmi: "Polskie więźniarki w Ravensbrück".
Tematy prac:

  • Wspomnienia wypowiedziane... – opisz własne refleksje dotyczące książki Wandy Półtawskiej I boję się snów
  • Bezgraniczna tęsknota więźniarek KL Ravensbrück za życiem, wolnością i miłością 
  • Przejawy solidarności i serdeczności wśród więźniarek KL Ravensbrück – pomagające w zachowaniu człowieczeństwa w nieludzkich warunkach

Kryteria oceny prac konkursowych
Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości, zadanie to można zrealizować poprzez wykorzystanie źródeł historycznych.
Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała na podstawie własnych przemyśleń.
Zebranie bibliografii do danego tematu.
Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów.
Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków.
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Nagrody
Laureaci Konkursu wraz z opiekunem pod kierunkiem którego została przygotowana praca, otrzymają następujące nagrody:
- wyjazd edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück ( przewiduje się wyjazd dla 4 uczniów oraz 4 opiekunów)
- nagrody rzeczowe i książkowe
Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród równorzędnych.
Najlepsze prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej podsumowanie Konkursu.
Decyzja Komisji co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna.

Terminarz Konkursu
Prace należy przesyłać do 10.06.2015 r. na adres:
Zespół Szkół w Pińczycach
ul. Śląska 3 , 42-350 Koziegłowy
Koperta powinna być opatrzona opisem III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbrück”.
Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach konkursu
Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Krakowie w dniu 18.09.2015 r. o godzinie 11:00 (aula bł. Jakuba Strzemię, ul. Franciszkańska 4)

Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową.
Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na prezentację i jej publikację.
Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o terminie odbioru nagród do dn.10.09.2015 r.

Proponowana literatura
1. Półtawska W., I boję się snów, Stare rachunki, Beskidzkie rekolekcje
2. Wińska U., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück
3. Brzosko-Mędryk D., Mury w Ravensbruck, MAW 1979.
4. Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki)
5. Kiedrzyńska W., Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Izabela Flisiewicz we współpracy z polonistkami.