Konkursy

A- A A+

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922

lz

 Chcesz wziąć udział w XXV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” zgłoś się do nauczyciela historii: pani Edyty Kocaj lub pana Rafała Kajaka, do dnia 31 października!

6 listopada 2019 r. - I etap szkolny, czas trwania: 90 min., godzina rozpoczęcia 13.00

13 grudnia 2019 r. - II etap rejonowy

17 marca 2020 r. - III etap wojewódzki

4-6 czerwca 2020 r. - IV etap ogólnopolski

Zadania pisemne na etapie szkolnym będą obejmować  wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawie programowej.

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej;

– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej;

– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

W etapach szkolnym, rejonowym i wojewódzkim zadania poszerzają treści podstawy programowej oraz uwzględniają elementarne wiadomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą i szkicem graficznym.

Program konkursu    Regulamin konkursu

KONKURS ,,DRUGIE ŻYCIE PLASTIKOWEJ BUTELKI”

Konkurs, organizowany przez Klub Uczniowski ,,Sezam”, jest skierowany  do uczniów klas 6, 7, 8 oraz klas 3 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3.

Czas trwania konkursu – od 11 marca do 5 kwietnia 2019 roku.

Zasady: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy,  dotyczącej ciekawego wykorzystania plastikowej butelki. Prace mogą być wykonane wyłącznie indywidualnie. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  Podstawowym materiałem powinna być  plastikowa butelka. Dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów, wyłącznie jako elementu dodatkowego. Pracę konkursowe (opisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której chodzi autor/ka) należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
w Klubie Uczniowskim ,,Sezam”.

Oceniając prace, komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę:

- oryginalność,

- kreatywność,

- estetykę,

- jakość i technikę wykonania pracy.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace (I, II , III miejsce). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród, jeżeli poziom prac będzie niski lub nie będą spełniały kryteriów oceny.

UWAGA KONKURS!

“Mój wymarzony zawód to…”

Weź udział i wygraj atrakcyjne nagrody od #LSSE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym

organizują konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkoły podstawowej I gimnazjum.

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się poniżej w linkach:

KONKURS PLASTYCZNY „Mój wymarzony zawód to…” 

Dodatkowych informacji udziela Pani Marlena Rudnicka – sala 22.

Prace należy dostarczyć do 10.11.2018 r. do Pani Marleny Rudnickiej – sala 22.

OMNIBUS HISTORYCZNY

OMNIBUS HISTORYCZNY na 100-lecie NIEPODLEGŁEJ

szkolny konkurs historyczny - utrata i odzyskanie niepodległości przez Polskę

 

Forma: test wiedzy

Termin: 29 października 2018 r. (poniedziałek) godzina: 14.30, czytelnia naukowa

Zakres konkursu:

 • chronologia: rozbiory, powstania narodowe, I wojna światowa, odzyskanie przez Polskę niepodległości, Legiony Polskie we Włoszech
 • udział Polaków w I wojnie światowej,
 • Pierwsza Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia, POW, kryzys przysięgowy
 • Powstanie Wielkopolskie
 • Orlęta Lwowskie
 • powstania śląskie i plebiscyty
 • Bitwa Warszawska w 1920r.
 • postacie: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte, Józef Sowiński, Emilia Plater, Józef Bem, Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, Józef Hauke Bosak, Stanisław Brzóska, Ludwik Mierosławski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, gen. Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele historii
do 26 października.

 

 

REGULAMIN omnibusu historycznego „ Na 100-lecie Niepodległej”

szkolny konkurs historyczny -
- urata i odzyskanie niepodległości przez Polskę

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.
 2. Termin: 29 października 2018 r.
 3. Tematyka konkursu :
 • Upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych Polaków
 • Podkreślenie udziału Polaków w walkach na frontach I wojny światowej
 • Wskazanie na najważniejsze postacie związane z walka o niepodległość Polski
 1. Cele konkursu
 • Rozwijanie zainteresowania przeszłością
 • Kształtowanie  postaw patriotycznych w młodym pokoleniu
 • Kształtowanie pasji poznawczej uczniów i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (k. VI-VIII) sp3 i sp1 oraz gimnazjalne
 1. Zakres merytoryczny konkursu.

Wiedza historyczna obejmująca okres 1772- 1920

 • pierwszy, drugi, trzeci rozbiór Polski,
 • Polacy u boku Napoleona - Legiony Polskie we Włoszech
 • powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe (daty, przyczyny i skutki),
 • udział Polaków w I wojnie światowej,
 • Pierwsza Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, Błękitna Armia, POW, kryzys przysięgowy
 • Powstanie Wielkopolskie
 • Orlęta Lwowskie
 • Powstania śląskie i plebiscyty
 • Bitwa Warszawska w 1920r.
 • postacie: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte, Józef Sowiński, Emilia Plater, Józef Bem, Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, Józef Hauke Bosak, Stanisław Brzóska, Ludwik Mierosławski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, gen. Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński.

Uwaga konkurs

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

„Tajemnice drzew”

pod patronatem Burmistrza Polkowic,

Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Urzędu Gminy w Polkowicach

święto drzewa

 1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 Arkadego Fiedlera w Polkowicach i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.
 1. Cele konkursu:
 • ukazanie przyrodniczej funkcji drzew w naszym codziennym życiu;
 • uświadomienie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.  
 1. Uczestnicy konkursu:
  - Kategoria I - Uczniowie klas I- III SP,
  - Kategoria II - Uczniowie klas IV– VI SP,
  - Kategoria III - Uczniowie klas VII, VIII SP i klas gimnazjalnych.
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z hasłem zgodnym z pierwszym celem konkursu.
 1. Wskazówki: praca płaska, technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.), format A3 (SP 4 - 8 i gimnazjum), format A4 (SP 1-3).

Dostarczona praca powinna zawierać: imię, nazwisko, klasę, szkołę do której uczęszcza  uczeń oraz przypiętą lub przyklejoną na odwrocie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 - budynek przy ul. Ociosowej 3 do 2 października 2018 r. (wtorek) z dopiskiem: „Święto drzewa”.

Prace dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

 1. Oceny prac plastycznych, dokona komisja konkursowa.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa” - 12 października 2018 r., w „Centralnym parku zabaw i wypoczynku” (park obok kina).

 Osoba do kontaktu: nauczyciel biologii, sala 203