Dla rodziców

A- A A+

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji:

18.09.2018 - zebranie

23.10.2018 - konsultacje

20.11.2018 – zebranie

11.12.2018 – konsultacje

22.01.2019 – zebranie

12.03.2019 – konsultacje

2.04.2019 –  zebranie

14.05.2019 – krótkie zebranie informacyjne i konsultacje

 

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. „Prawo Oświatowe art. 40 ust. 1 pkt 2.)
 2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 3. Nieobecność ucznia jest uzasadniona tylko w następujących przypadkach:
 1. choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym;
 2. wizyty lekarskie i badania specjalistyczne;
 3. wypadki;
 4. zdarzenia losowe, sytuacja rodzinna.

 Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane.

 1. Decyzję, czy nieobecność jest uzasadniona, podejmuje wychowawca klasy.
 2. Nieobecność ucznia w szkole powyżej 5 dni spowodowana „zdarzeniem losowym” lub sytuacją rodzinną wymaga pisemnego wniosku rodziców  i zgody dyrektora szkoły.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować wychowawcę osobiście, telefonicznie lub pisemnie (zapis w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej),  o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodujących nieobecność) – przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu. Wychowawca odnotowuje zgłoszoną nieobecność traktując ją jako usprawiedliwioną.
 4. W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy, informacja o nieobecności ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły. W takim przypadku wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia doręczone wychowawcy klasy bezpośrednio lub przez dziennik elektroniczny.
 5. W przypadku nieobecności, która nie została wcześniej zgłoszona wychowawcy,  wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodziców przekazane wychowawcy, niezwłocznie po jej zakończeniu, najlepiej na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy, najpóźniej 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienie powinno zawierać dokładne daty nieobecności.
 6. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 50% godzin w miesiącu spowodowanej chorobą, należy przedłożyć wychowawcy informację o stanie zdrowia dziecka (np. zaświadczenie lekarskie).
 7. W przypadku konieczności zwolnienia dziecka z części zajęć w danym dniu rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek przed tym faktem poinformować wychowawcę o planowanej nieobecności i jej powodach, na tej podstawie nieobecność zostaje usprawiedliwiona. Opuszczenie przez ucznia zajęć w trakcie ich trwania, bez wcześniejszego powiadomienia wychowawcy przez rodziców, uznawane jest przez szkołę za wagary i nie podlega usprawiedliwianiu. W przypadku opuszczenia szkoły w trakcie trwania zajęć rodzice i wychowawca otrzymują pisemną informację o zdarzeniu – biała kartka.
 8. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub powtarzających się spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną, bez ich wcześniejszego zgłoszenia, następuje wezwanie rodziców przez wychowawcę, który przeprowadza rozmowę wyjaśniającą przyczyny zjawiska i ustala środki naprawcze. Rodzice są zobowiązani do utrzymania systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy i przestrzegania wspólnych ustaleń.
 9. W przypadku powtarzania się nieobecności nieusprawiedliwionej w czasie jednego miesiąca:
 1. powyżej 10 godzin – wezwanie rodziców przez wychowawcę , który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia, ustalenie środków naprawczych i pouczenie rodziców o skutkach absencji.
 2. powyżej 20 godzin – wezwanie rodziców przez pedagoga; spisanie kontraktu pomiędzy rodzicami, uczniem i pedagogiem w sprawie regularnego uczęszczania ucznia do szkoły;
 3. powyżej 30 godzin – wezwanie rodziców przez dyrektora szkoły – ustne pouczenie o konsekwencjach prawnych niespełniania obowiązku szkolnego;
 4. powyżej 40 godzin – upomnienie pisemne;
 5. powyżej 60 godzin – wszczęcie postępowania administracyjnego; powiadomienie sądu rodzinnego;

(wymiar godzin może być inny w klasach I – III zależny od ramowego planu nauczania, niespełnianie obowiązku szkolnego – co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w ciągu miesiąca – art. 42 ust. 2 Prawo Oświatowe).

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
obowiązujący w roku szkolnym 2018/20919

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943, art. 90g )

I. Warunki przyznawania stypendium

1. Stypendium może być przyznane uczniowi za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium przyznawane jest:

    a) uczniom klas IV na zakończenie roku szkolnego,

    b) uczniom klas V-VIII dwukrotnie: na zakończenie I okresu oraz na zakończenie roku szkolnego. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium uczniowi składa wychowawca do komisji stypendialnej, która go opiniuje i przekazuje dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.

II. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który spełnia równocześnie następujące warunki:

1. Uzyskał średnią ocen 5,0 i wyżej,

2. Otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3. Wykazał się szczególną aktywnością na rzecz własnego rozwoju lub na rzecz szkoły w formie (do wyboru):

    a) sukcesów w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,

    b) pracy na rzecz innych (w samorządzie klasowym lub szkolnym, wolontariacie, pomocy koleżeńskiej).

III. Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który spełnia równocześnie następujące warunki:

1. Uzyskał celującą ocenę z wychowania fizycznego.

2. ndywidualnie lub zespołowo zajął następujące miejsca w rywalizacji sportowej:

    a) od I do III miejsca na szczeblu powiatowym,

    b) od I do V miejsca na szczeblu strefowym,

    c) od I do VIII miejsca na szczeblu wojewódzkim,

    d) od I do XV miejsca na szczeblu ogólnopolskim.

3. Otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.

4. Cechuje się postawą „Fair play”.

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Informacje Rady Rodziców w przygotowniu.

 

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika


Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

Towarzystwem ubezpieczeniowym - wybranym przez Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach - jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia:

30.000 zł (od śmierci w skutek nw); 

23.000 zł (suma ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu w skutek NW...tj. 230 zł  za 1% uszczerbku)

Składka roczna: 50 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 wrzesnia 2018 r.