Dla rodziców

A- A A+

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć słowa uznania za zaangażowanie w pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach.

Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Bilety miesięczne

Wniosek o zakup biletów miesięcznych
word pdf

Bezpieczne wakacje

Szanowni Rodzice na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: http://www.mfa.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ipolak/,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
  o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy, 
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej 

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Uprzejmie prosimy rodziców o zapoznanie się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 ustalono następujące wysokości składek na poczet działalności Rady:

 • 35,0 zł – pierwsze dziecko uczące się w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
 • 25,0 zł - drugie dziecko uczące się w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
 • 25,0 zł - trzecie i kolejne dziecko uczące się w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Polkowice
83 8669 0001 0142 0971 2000 0001
Tytułem: „Wpłata na Radę Rodziców imię i nazwisko ucznia/ów, klasa

 

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika


Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2016/2017

Towarzystwem ubezpieczeniowym - wybranym przez Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach - jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia:

20.000 zł (od śmierci w skutek nw); 

16.000 zł (suma ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu...tj. 160 zł  za 1% uszczerbku)

Składka roczna: 40 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 października 2016 r.

Planowane terminy spotkań z rodzicami 2016/2017 (wtorki)

DataForma spotkania
13.09.2016 zebrania klasowe
18.10.2016 konsultacje indywidualne z nauczycielami
22.11.2016 zebrania klasowe
13.12.2016 konsultacje indywidualne z nauczycielami
31.01.2017 zebrania klasowe
21.03.2017 zebrania z rodzicami klas III i konsultacje indywidualne 
11.04.2017 konsultacje indywidualne z nauczycielami - zmiana terminu na 25.04.2017
16.05.2017 zebrania klasowe i konsultacje z nauczycielami

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe

Na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 281, poz. 2781 ) obowiązującej od 1 stycznia 2005 r. oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 70, poz. 416) obowiązującej od 1 września 2008 r..

Szkolna Komisja Stypendialna, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Samorządu Uczniowskiego ustala następujące warunki przyznawania stypendium za wyniki
w nauce lub osiągnięcia sportowe:

 1. Stypendium może być przyznane uczniowi po pierwszym okresie nauki w gimnazjum i jest wypłacane raz w semestrze.
  Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca po posiedzeniu klasyfikacyjnym swojej klasy. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły. Dyrektor na posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację zasięga opinii Rady Pedagogicznej, a następnie podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium poszczególnym uczniom.
 2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego i jest uzależniona od środków finansowych, które przyznaje na ten cel organ prowadzący szkołę.
 4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,9 (w tym co najmniej jedną ocenę celującą z dowolnego przedmiotu) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.
 5. Na wniosek Rady Pedagogicznej stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który nie ma oceny celującej, ale uzyskał średnią ocen 4,9 i co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz wykazał się szczególną aktywnością na forum szkoły i środowiska.
 6. 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał ocenę celującą z wychowania fizycznego, co najmniej dobrą ocenę zachowania w danym semestrze i spełnia następujące kryteria:
 • Powiat:
  I m. drużynowo,
  I – III m. w konkurencjach indywidualnych
 • Strefa /dawne województwo legnickie/:
  I – III m. drużynowo
  I – VI m. indywidualnie
 • Województwo:
  I – VIII m. drużynowo
  I – XX m. indywidualnie
 • Indywidualne biegi przełajowe /etap wojewódzki/: I – L m.

Zmiany do Regulaminu zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.03.2009 r. po konsultacji z Radą SU i Radą Rodziców i obowiązują od 01.04.2009 r.


Kryteria uzyskania świadectwa z wyróżnieniem w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Rada Pedagogiczna, po konsultacji z Radą Rodziców i Radą Samorządu Szkolnego ustala następujące warunki niezbędne do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem:

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej (w klasie I i II) lub w klasyfikacji końcowej (w klasie III) uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • średnią ocen – 4,75

ocenę zachowania - wzorową lub bardzo dobrą.


Procedura postępowania w przypadku nieobecności uczniów.

1. Rodzice są odpowiedzialni za systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły i powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec wagarowaniu dziecka.

2. Nieobecność ucznia uzasadniają tylko:

• choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym,

• wizyty lekarskie, badania specjalistyczne,

• wypadki, zdarzenia losowe.

3. Inne przyczyny nieobecności są nieuzasadnione i wychowawca ma prawo jej nie usprawiedliwić.

4. Informacja o przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia powinna być przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 9.00 w danym dniu. Nr tel. 76 845 65 14 lub 76 845 65 15.

5. Jeśli rodzice nie zgłoszą nieobecności w sekretariacie szkoły – wychowawca (lub pedagog szkolny) może telefonicznie lub osobiście skontaktować się z rodzicami, aby sprawdzić, czy dziecko jest bezpieczne i przebywa pod opieką rodziców.

6. Po powrocie do szkoły, najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej, uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole (wzór poniżej).

7. Jeżeli w czasie jednego miesiąca uczeń opuści:

• 25 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca wysyła PONAGLENIE w sprawie regularnego uczęszczania ucznia do szkoły, a pedagog szkolny wzywa rodziców i ucznia na rozmowę ostrzegawczo – dyscyplinującą w celu ustalenia środków naprawczych,

• 35 godzin bez usprawiedliwienia – wychowawca wysyła wezwanie na SZKOLNĄ KOMISJĘ WYCHOWAWCZĄ z udziałem dyrektora szkoły, na której zostaną podjęte kroki, mające na celu przeciwdziałanie nieusprawiedliwionej absencji ucznia,

• 60 godzin bez usprawiedliwienia (50% lekcji w miesiącu) – dyrektor szkoły wszczyna POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE zgodnie z art. 18 Ustawy o systemie oświaty z dnia 13.06.2008 r. Koszty postępowania administracyjnego ponoszą rodzice ucznia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polkowice, dn. --------------------------------

(data)

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI W SZKOLE

 

Wnioskuję o usprawiedliwienie nieobecności dziecka --------------------------------------------- w dniach


------------------------------------- z powodu ------------------------------------------------------------

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)


Regulamin dyskoteki szkolnej.

 • Uczniowie z nieodpowiednią i naganną oceną zachowania nie mają prawa wejścia na dyskotekę szkolną przez pół roku, aż do kolejnej klasyfikacji.
 • Należy okazać legitymację szkolną i zmienić obuwie (jasna podeszwa).
 • Na dyskotekę można wchodzić do godz. 1720. Po tej godzinie drzwi szkoły będą zamknięte.
 • Osoby, które chcą wyjść wcześniej do domu, mogą to uczynić wyłącznie od godz. 1830 - 1840. Podczas tej 10-minutowej przerwy będzie udostępniona uczniom szatnia i otwarte drzwi wyjściowe.
 • Na dyskotece zachowujemy się tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób. Używanie gwizdków, sztucznych ogni itp. jest zabronione.
 • Dyskoteka zawsze kończy się o godz. 1955.

Zasady ubierania się uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach określone są w Statucie Szkoły.

Ustala się następujące zasady ubierania się uczniów:
 1. W szkole obowiązuje lekkie obuwie zmienne z jasną podeszwą, które używamy wyłącznie w budynku szkolnym. Obuwie zewnętrzne przechowywane jest w osobistych szafkach uczniowskich.
 2. Nosimy na co dzień strój: koszulki i bluzki z rękawkami, bez dużego dekoltu, o długości zasłaniającej ciało, swetry, bluzy w stonowanych kolorach.
 3. Grube bluzy z kapturem i dresy są ubiorem sportowym, używanym na zajęciach wychowania fizycznego organizowanych na zewnętrznych obiektach sportowych. Na zajęcia sportowe w budynku szkolnym wskazane są spodenki w jednolitym (ustalonym dla klasy) kolorze i biała sportowa koszulka oraz bezpieczne obuwie sportowe.
 4. W szkole nie nosimy żadnych nakryć głowy.
 5. Fryzura powinna być estetyczna, niewskazująca na przynależność do subkultur młodzieżowych.
 6. Dopuszczalne małe kolczyki w uszach (z uwagi na bezpieczeństwo) i inna delikatna biżuteria.
 7. Strój galowy to biała koszula lub bluzka oraz czarna lub granatowa spódnica lub spodnie. Do stroju galowego przypinamy tarczę szkolną. Strój galowy obowiązuje w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w dniu poprzedzającym Święto Niepodległości, podczas egzaminu gimnazjalnego, w Dniu Patrona Szkoły oraz w innych dniach wyznaczonych przez dyrektora szkoły w danym roku szkolnym.
 8. Uczniowie reprezentujący Gimnazjum w konkursach i uroczystościach zewnętrznych, zakładają strój galowy. Uczniowie reprezentujący Gimnazjum w zewnętrznych zawodach sportowych, zakładają stroje sportowe z emblematem szkoły.

Uczeń, który nie stosuje się do ustalonych zasad, nie może mieć wzorowej i bardzo dobrej oceny z zachowania, wielokrotne naruszenie zasad skutkuje obniżoną oceną z zachowania.