A- A A+

Rekrutacja

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W NASZYM GIMNAZJUM

Dyrektor i Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach serdecznie zapraszają uczniów klas szóstych i ich rodziców na Dni Otwarte szkoły, które odbędą się 12 i 13 maja 2016 r. Nasi gimnazjaliści przygotowali dla szóstoklasistów pokazy, gry i zabawy, w czasie których zaprezentują naszą szkołę. Zapoznamy również uczniów klas szóstych ze szczegółami dotyczącymi edukacji w przyszłych klasach pierwszych.

Rodziców zapraszamy do obejrzenia szkoły oraz na spotkanie z dyrektorem Elżbietą Kich-Wiśniewską do sali 204 (II piętro) 12 maja o godz. 1600.


Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły oraz absolwenci będący laureatami konkursów przedmiotowych: laureaci interdyscyplinarnego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek" oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i ponadwojewódzkich, na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego kuratora oświaty.

Uczeń szkoły podstawowej zamieszkały w obwodzie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach (zwanym dalej „Gimnazjum”) składa w sekretariacie Gimnazjum zgłoszenienie, uczeń zamieszkały poza obwodem Gimnazjum składa wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony przez rodziców. Informacje umieszczone w zgłoszeniu i we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych. (Wzory dokumentów do pobrania ze strony internetowej.)

Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
zgodne z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zaświadczenia lub wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 23 czerwca 2016 r. od 21 do 22 lipca 2016 r.
2.

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

(Uczniowie z obwodu naszej szkoły mogą dostarczyć od razu oryginały dokumentów oraz zdjęcie do legitymacji szkolnej, uczniowie spoza obwodu mogą złożyć kopie dokumentów.)

od 24 do 28 czerwca -------------
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do gimnazjum.
5 lipca 2016 r. 17 sierpnia 2016 r.
4. Ostateczny termin złożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów (dotyczy tych kandydatów, którzy złożyli kopie dokumentów). 18 i 19 lipca 2016 r. 18 i 19 sierpnia
5. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do gimnazjum i kandydatów nieprzyjętych. 20 lipca 2016 r. 22 sierpnia 2016 r.

 

Kryteria do rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły.

Jeśli po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz laureatów konkursów pozostaną wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum, powołana przez Dyrektora Szkoły, może przeprowadzić rekrutację dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum. W rekrutacji nie będą brani pod uwagę uczniowie z obniżoną oceną zachowania.

Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych spoza obwodu Gimnazjum nr 1.

Lp.KryteriumLiczba punktówDokument potwierdzający spełnienie kryterium
1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ze wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
języka polskiego, historii i społeczeństwa, matematyki, przyrody, języka obcego:
a) celujący
b) bardzo dobry
c) dobry
d) dostateczny
e) dopuszczający
8
7
5
3
1

Świadectwo
2. Zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre

6
5
4
Świadectwo
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 Świadectwo
4. Osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o zasięgu:
a) ogólnopolskim
b) wojewódzkim
c) powiatowym
d) gminnym
e) aktywność społeczna


5
3
2
1
2

Świadectwo
5. Wynik sprawdzianu uzyskany w klasie VI szkoły podstawowej przez kandydata Wynik procentowy uzyskany w dwóch częściach pomnożony przez 0,2 Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
6. Kandydat do gimnazjum jest laureatem konkursów wiedzy, artystycznych, sportowych  1 Dyplom
7. Kandydat do gimnazjum, którego rodzeństwo jest absolwentem lub uczęszcza do danego gimnazjum 2 Fakt potwierdza dyrektor gimnazjum na podstawie prowadzonej dokumentacji
8. Rodzice (prawni opiekunowie) lub co najmniej jeden z nich, lub rodzic samotnie wychowujący pracują / pracuje na podstawie umowy o pracę, lub wykonują / wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą / prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą / uczy się w systemie stacjonarnym, a ich miejsce pracy lub nauki znajduje się najbliżej gimnazjum 2 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
9. Miejsce zamieszkania ucznia graniczy z obwodem gimnazjum  2 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

 

Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się do Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.


Oferta klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

Wszystkie klasy pierwsze realizują wspólny program wynikający z obowiązującego planu nauczania. Zajęcia rozszerzające edukację i rozwijające zainteresowania uczniów są realizowane w ramach zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i fakultatywnych w trzyletnim cyklu nauczania. Wszystkie klasy pierwsze uczestniczą w zajęciach z humanitaryzmu poszerzających wiedzę o kulturze i życiu ludzi w różnych krajach świata, biorą udział w spotkaniach z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji humanitarnych.

 Planowane jest utworzenie następujących klas:

 Klasa I A  e-matematyczna oferuje:

 • wykorzystanie tabletów, e-podręczników i innych narzędzi multimedialnych do kreatywnego zdobywania wiedzy i umiejętności z różnorodnych dziedzin,
 • zajęcia obowiązkowe Matematyka i programowanie z podziałem na grupy,
 • wyjazd na obóz Odyseja naukowa,
 • udział w programie Mistrzowie Kodowania,
 • zajęcia techniczne z robotyki i infotechniki,
 • zajęcia artystyczne z fotografii cyfrowej.

 Klasa I B  humanistyczna z edukacją teatralną i filmową;

 • udział w warsztatach i spektaklach teatralnych oraz seansach filmowych,
 • rozszerzoną edukację filmową w formie zajęć artystycznych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach koła teatralnego, redakcji gazetki szkolnej, zespołu redakcyjnego szkolnej strony www.

 Klasa I C  przyrodniczo – laboratoryjna oferuje:

 • realizację autorskiego programu klasy przyrodniczej,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii z podziałem na grupy,
 • udział w lekcjach w terenie, warsztatach i imprezach naukowych związanych z realizacją programu „Przyroda i nauka w naszym regionie”,
 • wyjazdy na warsztaty laboratoryjne do wrocławskich szkół wyższych,
 • prezentację doświadczeń i eksperymentów na forum szkoły.

 Klasa I D  ogólna z edukacją sportową i turystyką oferuje:

 • zwiększoną liczbę godzin różnorodnych zajęć sportowych,
 • możliwość udziału w wyjazdach sportowych i turystycznych,
 • udział w zajęciach w ramach programu „Lekcja z mistrzem”,
 • realizację programów i projektów propagujących różne formy aktywności.

 Klasa I E  e-językowa oferuje:

 • wykorzystanie tabletów, e-podręczników i innych narzędzi multimedialnych do skutecznej nauki języków obcych i innych przedmiotów,
 • zwiększoną liczbę godzin zajęć z języków obcych,
 • praktyczne ćwiczenia z komunikacji poprzez udział w programach i wyjazdach doskonalących komunikację w języku obcym,
 • współpracę z wolontariuszami z innych krajów w zakresie komunikacji w języku obcym i poznawania kultur innych krajów.

 Klasa I F  ogólna z autorskim programem wspomagania uczniów z trudnościami w nauce:

 • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów,
 • organizację zajęć dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • zmniejszoną liczbę osób w zespole klasowym (15-20 uczniów).

W ramach wychowania fizycznego oferujemy także zajęcia szachowe i na strzelnicy szkolnej z trenerami – mistrzami.

Oferujemy rozwój uzdolnień poprzez zajęcia w chórze szkolnym, warsztaty teatralne, ceramiczne i plastyczne.

 

Rekrutacja do oddziału ogólnego I F ze wsparciem uczniów z trudnościami w nauce.

Podstawą kwalifikacji do tego oddziału jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej.

Warunkiem uruchomienia klasy dla uczniów z trudnościami w nauce jest deklaracja 15-20 rodziców i zgoda organu prowadzącego szkołę.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu złożenia pisemnej deklaracji. Ostateczny termin przyjmowania deklaracji upływa 10 czerwca.

Zgłoszenie ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego
poza obwodem szkoły
Wniosek o zakup biletów miesięcznychKarta zapisu na obiady
word pdf word pdf word pdf word pdf