Rekrutacja

A- A A+

szkola grafika

Darmowe podręczniki

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu prezentację ze strony MEN dotyczącą darmowych podręczników, które są dostępne w naszej szkole dla uczniów klas I.

Darmowe podręczniki


Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II
W Polkowicach na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 7)
 • Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015-2016.

Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły oraz absolwenci, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Uczeń szkoły podstawowej składa w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do klasy pierwszej wypełnione przez rodziców i wychowawcę klasy. Informacje umieszczone w podaniu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych.

Terminarz rekrutacji do gimnazjów na dany rok szkolny jest zgodny z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

1.

Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

-

2.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

-

3.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum.

2.06. - 25.06.2015 r.

4.

Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

(Uczniowie z obwodu naszej szkoły mogą złożyć od razu oryginały świadectw i zaświadczeń oraz zdjęcie do legitymacji szkolnej.)

od 26 do 29 czerwca 2015 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do gimnazjum (lista rezerwowa)

30 czerwca 2015 r.

6.

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

do 6 lipca 2015 r.

7.

Dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca dla uczniów spoza obwodu szkoły (z listy rezerwowej).

6 lipca 2015 r.

8.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do gimnazjum,
po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie 6.

do 7 lipca 2015 r.

Kryteria do rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły.

Jeśli po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz laureatów konkursów pozostaną wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum powołana przez Dyrektora Szkoły może przeprowadzić rekrutację dodatkową dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

W rekrutacji dodatkowej nie będą brani pod uwagę uczniowie z obniżoną oceną zachowania. Termin rekrutacji uzupełniającej to ostatni dzień składania oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.

 • Wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową zgodnie z zasadą: liczba punktów rekrutacyjnych równa jest wynikowi sprawdzianu (max 50 punktów).
 • Osiągnięcie dobrych wyników w nauce – oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii, przyrody (max. 40 punktów):
  • ocena celująca - 8 pkt.
  • ocena bardzo dobra – 6 pkt.
  • ocena dobra – 4 pkt.
  • ocena dostateczna – 2 pkt.
 • oceny zachowania (max. 10 punktów):
  • wzorowe – 10 pkt.
  • bardzo dobre – 7 pkt.
  • dobre – 4 pkt.
  • poprawne – 2 pkt.
 • inne osiągnięcia wymienione na świadectwie:
  • finaliści konkursu interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązczek – 5 pkt.
  • zwycięzcy (I, II, III miejsce) konkursów artystycznych, sportowych na szczeblu powiatowym, reprezentujący szkołę – 2 pkt.
  • laureaci konkurów przedmiotowych powiatowych i organizowanych w woj. dolnośląskim – 2 pkt.

- Turniej Młodych Matematyków
- Konkurs przyrodniczy Supersowa
- Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych Bienhen.
- Konkurs Języka Angielskiego „English Master"
- Asy z szóstej klasy

 • aktywna i systematyczna praca w ramach wolontariatu lub samorządzie uczniowskim (przynajmniej 1 rok – wpisane na świadectwie) – 2 pkt.

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności) brane pod uwagę łącznie:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność rodzica lub rodzeństwa kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów:

 • laureaci interdyscyplinarnego konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych „z Dolny Ślązaczek";
 • laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i ponadwojewódzkich, na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego kuratora oświaty.

Do tworzonej w szkole klasy integracyjnej, kandydaci niepełnosprawni przyjmowani są poza ustalonymi kryteriami.

Gimnazjum jest szkoła obowiązkową, co oznacza, że kandydaci zamieszkali w rejonie szkoły mają zagwarantowane miejsce nauki.

Dla potrzeb rekrutacji pod pojęciem miejsca zamieszkania rozumie się:

 • zameldowanie stałe;
 • zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2015 r.;
 • lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.


Oferta klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

W każdej klasie pierwszej będzie realizowany wspólny program wynikający z obowiązującego planu nauczania. Natomiast zajęcia rozszerzające edukację i rozwijające zainteresowania uczniów będą realizowane w ramach zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i fakultatywnych w trzyletnim cyklu nauczania. Wszystkie klasy pierwsze uczestniczą w zajęciach z humanitaryzmu poszerzających wiedzę o kulturze i życiu ludzi w różnych krajach świata. Biorą udział w spotkaniach z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji humanitarnych.

Klasa I A e-matematyczna objęta innowacją oferuje:

 • wykorzystanie tabletów, e-podręczników i innych narzędzi multimedialnych do skutecznego i kreatywnego zdobywania wiedzy i umiejętności z różnorodnych dziedzin,
 • zajęcia obowiązkowe Matematyka i programowanie z podziałem na grupy,
 • wyjazd na obóz Odyseja naukowa 2015,
 • realizację na lekcjach projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych,
 • udział w programie Mistrzowie Kodowania
 • zajęcia techniczne z robotyki i infotechniki,
 • zajęcia artystyczne z fotografii cyfrowej.

Do dyspozycji uczniów będą osobiste szkolne tablety. Każdy uczeń powinien mieć dostęp do Internetu w domu.

Klasa I B przyrodnicza z edukacją zdrowotną oferuje:

 • zajęcia związane z realizacją projektu edukacyjnego Żyj smacznie i zdrowo,
 • przyrodnicze zajęcia laboratoryjne z podziałem na grupy,
 • uczestniczenie w lekcjach w terenie, warsztatach i imprezach związanych z realizacją programu edukacji zdrowotnej i globalnej,
 • promocję wiedzy zdobytej przez uczniów na forum szkoły (wystawy, prelekcje),
 • realizację zajęć kulinarnych w ramach Szkoły na widelcu,
 • wycieczki do Humanitarium, ogrodu botanicznego i zoologicznego.

Klasa I C przyrodniczo – laboratoryjna objęta innowacją oferuje:

 • realizację innowacyjnego programu klasy przyrodniczej,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii z podziałem na grupy,
 • udział w lekcjach w terenie, warsztatach i imprezach naukowych związanych z realizacją programu „Przyroda i nauka w naszym regionie",
 • wyjazdy na warsztaty laboratoryjne do wrocławskich szkół wyższych,
 • realizację międzyprzedmiotowych przyrodniczych projektów edukacyjnych,
 • prezentację doświadczeń i eksperymentów na forum szkoły.

Klasa I D humanistyczna z edukacją społeczną oferuje:

 • udział w warsztatach z autoprezentacji i komunikacji,
 • realizację projektów społecznych (m.in. Szkoła współpracy),
 • udział w wycieczkach do zakładów pracy (Volkswagen, Sitech),
 • zajęcia z komunikacji w języku niemieckim,
 • możliwość działania w Samorządzie Uczniowskim, redakcji gazetki szkolnej,
 • zajęcia rozszerzające z języka polskiego z elementami filozofii i etyki,
 • realizację prezentacji, filmów, projektów z wykorzystaniem nowych technologii, w tym iPadów,
 • udział w akcjach i debatach społecznych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim,
 • praktyczne rozwijanie umiejętności językowych poprzez nawiązywanie kontaktów ze szkołami z Niemiec oraz udział w wycieczkach do tego kraju.

Klasa I E EuroKlasa z wolontariatem oferuje:

 • naukę dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin, oraz zajęcia z komunikacji w języku obcym,
 • możliwość wyjazdu na Euroweek – szkołę liderów dla uczniów, którzy chcą rozwijać umiejętności (nie tylko językowe), pozwalające włączyć się aktywnie w życie społeczne i zawodowe Europy,
 • zajęcia z wolontariuszami z różnych krajów, które pozwolą na bezpośredni kontakt z językiem obcym (klasa będzie organizatorem pobytu wolontariuszy w szkole),
 • możliwość wyjazdu do Londynu lub Szkocji, poznania kultury i zwyczajów ich mieszkańców podczas pobytu u rodzin brytyjskich,
 • realizację językowych projektów edukacyjnych.

Klasa I F językowo - historyczna oferuje:

 • kontynuację języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin i język francuski jako drugi,
 • praktyczne ćwiczenia komunikacji w języku angielskim i francuskim,
 • udział w różnorodnych wycieczkach krajowych i zagranicznych,
 • projekty międzyprzedmiotowe językowo-historyczne,
 • efekty swojej pracy uczniowie będą prezentować podczas imprez szkolnych (np. Dni Języków Obcych), a także wezmą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Uczniowie z kontynuacją języka niemieckiego będą mieli do wyboru tylko dwie klasy (te do których zgłosi się najwięcej chętnych).

W ramach wychowania fizycznego oferujemy zajęcia szachowe i na strzelnicy szkolnej z trenerami – mistrzami.

Uczniom wrażliwym i artystycznie uzdolnionym oferujemy zajęcia w chórze szkolnym, warsztaty teatralne, ceramiczne i plastyczne.

Wszystkim uczniom oferujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego, wyjątkowo troszczymy się o potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo.

word pdf word pdf word pdf word pdf
Zgłoszenie ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego
poza obwodem szkoły
Karta zapisu na obiady Wniosek o zakup biletów