gototopgototop
Dla absolwentów szkół podstawowych PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 22
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 września 2012 18:07

szkola grafika

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW
W GMINIE POLKOWICE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rekrutacja oparta jest o jednolite kryteria naboru w całej Gminie Polkowice. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Polkowice ustalają terminy rekrutacji uzupełniającej.

 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły oraz absolwenci, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  Uczeń szkoły podstawowej składa w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do klasy pierwszej wypełnione przez rodziców i wychowawcę klasy. Informacje umieszczone w podaniu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych.
 2. Terminarz rekrutacji do gimnazjów na dany rok szkolny jest zgodny z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

1.

Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

zgodnie z informacją
uzyskaną w szkole

2.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

od 24 marca
do 11 kwietnia 2014 r.

3.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum.

od 2 do 26 czerwca 2014 r.

4.

Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

(Uczniowie z obwodu naszej szkoły mogą złożyć od razu oryginały świadectw i zaświadczeń oraz zdjęcie do legitymacji szkolnej.)

od 27 do 30 czerwca 2014 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum (lista rezerwowa)

do 3 lipca 2014 r.

6.

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

do 7 lipca 2014 r.

7.

Dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca dla uczniów spoza obwodu szkoły (z listy rezerwowej).

7 lipca 2014 r.

8.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do gimnazjum, po złożeniu dokumentów,
o których mowa w punkcie 6.

do 8 lipca 2014 r.

 

Kryteria do rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły.

Jeśli po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz laureatów konkursów pozostaną wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum powołana przez Dyrektora Szkoły może przeprowadzić rekrutację dodatkową dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

W rekrutacji dodatkowej nie będą brani pod uwagę uczniowie z obniżoną oceną zachowania. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala się w ostatnim dniu składania oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w dwóch etapach.  

W I etapie będą brane pod uwagę kryteria dotyczące potrzeb rodziny i społeczności lokalnej:

 • osiągnięcie wysokich wyników ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową zgodnie z zasadą: liczba punktów rekrutacyjnych równa jest wynikowi sprawdzianu;
 • osiągnięcie dobrych wyników w nauce – oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii, przyrody zgodnie z zasadą:
  • ocena celująca - 6 pkt.
  • ocena bardzo dobra – 5 pkt.
  • ocena dobra – 4 pkt.
 • kontynuacja rozwijania uzdolnień kierunkowych ucznia w Gimnazjum poparta uzyskaniem tytułu laureata w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej  gminnym – maks. 5 pkt. (1 konkurs - 2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt., 3 i więcej konkursów – 5 pkt.);
 • działania na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat, harcerstwo, praca w stowarzyszeniach, świetlicach środowiskowych itp.) - 3 pkt.;
 • uczęszczanie rodzeństwa do tego samego Gimnazjum - 1 pkt.;
 • kandydat jest dzieckiem pracownika oświaty - 1 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów spoza obwodu równorzędnego wyniku w pierwszym etapie rekrutacji, w drugim ostatnim etapie będą brane pod uwagę kryteria zabezpieczające potrzeby uczniów, którzy z przyczyn losowych mają trudną sytuację rodzinną i zdrowotną:

 • wielodzietność rodziny kandydata (1 pkt),
 • niepełnosprawność kandydata (1 pkt),
 • niepełnosprawność rodzica lub rodzeństwa kandydata (1 pkt),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (1 pkt),
 • samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (1 pkt).

Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

Do tworzonej w szkole klasy integracyjnej, dzieci niepełnosprawne mają pierwszeństwo w przyjęciu, bez względu na kryteria.