gototopgototop
Dla absolwentów szkół podstawowych PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 37
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 września 2012 18:07

szkola grafika

Listy klas znajdują się na terenie szkoły.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW
W GMINIE POLKOWICE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rekrutacja oparta jest o jednolite kryteria naboru w całej Gminie Polkowice. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Polkowice ustalają terminy rekrutacji uzupełniającej.

 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły oraz absolwenci, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  Uczeń szkoły podstawowej składa w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do klasy pierwszej wypełnione przez rodziców i wychowawcę klasy. Informacje umieszczone w podaniu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych.
 2. Terminarz rekrutacji do gimnazjów na dany rok szkolny jest zgodny z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

1.

Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

zgodnie z informacją
uzyskaną w szkole

2.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

od 24 marca
do 11 kwietnia 2014 r.

3.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum.

od 2 do 26 czerwca 2014 r.

4.

Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

(Uczniowie z obwodu naszej szkoły mogą złożyć od razu oryginały świadectw i zaświadczeń oraz zdjęcie do legitymacji szkolnej.)

od 27 do 30 czerwca 2014 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum (lista rezerwowa)

do 3 lipca 2014 r.

6.

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

do 7 lipca 2014 r.

7.

Dodatkowa rekrutacja na wolne miejsca dla uczniów spoza obwodu szkoły (z listy rezerwowej).

7 lipca 2014 r.

8.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do gimnazjum, po złożeniu dokumentów,
o których mowa w punkcie 6.

do 8 lipca 2014 r.

 

Kryteria do rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły.

Jeśli po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz laureatów konkursów pozostaną wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum powołana przez Dyrektora Szkoły może przeprowadzić rekrutację dodatkową dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

W rekrutacji dodatkowej nie będą brani pod uwagę uczniowie z obniżoną oceną zachowania. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala się w ostatnim dniu składania oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w dwóch etapach.  

W I etapie będą brane pod uwagę kryteria dotyczące potrzeb rodziny i społeczności lokalnej:

 • osiągnięcie wysokich wyników ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową zgodnie z zasadą: liczba punktów rekrutacyjnych równa jest wynikowi sprawdzianu;
 • osiągnięcie dobrych wyników w nauce – oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii, przyrody zgodnie z zasadą:
  • ocena celująca - 6 pkt.
  • ocena bardzo dobra – 5 pkt.
  • ocena dobra – 4 pkt.
 • kontynuacja rozwijania uzdolnień kierunkowych ucznia w Gimnazjum poparta uzyskaniem tytułu laureata w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej  gminnym – maks. 5 pkt. (1 konkurs - 2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt., 3 i więcej konkursów – 5 pkt.);
 • działania na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat, harcerstwo, praca w stowarzyszeniach, świetlicach środowiskowych itp.) - 3 pkt.;
 • uczęszczanie rodzeństwa do tego samego Gimnazjum - 1 pkt.;
 • kandydat jest dzieckiem pracownika oświaty - 1 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów spoza obwodu równorzędnego wyniku w pierwszym etapie rekrutacji, w drugim ostatnim etapie będą brane pod uwagę kryteria zabezpieczające potrzeby uczniów, którzy z przyczyn losowych mają trudną sytuację rodzinną i zdrowotną:

 • wielodzietność rodziny kandydata (1 pkt),
 • niepełnosprawność kandydata (1 pkt),
 • niepełnosprawność rodzica lub rodzeństwa kandydata (1 pkt),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (1 pkt),
 • samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (1 pkt).

Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

Do tworzonej w szkole klasy integracyjnej, dzieci niepełnosprawne mają pierwszeństwo w przyjęciu, bez względu na kryteria.

 

Oferta naszych klas pierwszych w roku szkolnym 2014 / 2015:

W każdej klasie pierwszej będzie realizowany wspólny program wynikający z obowiązującego szkolnego planu nauczania. Natomiast zajęcia rozszerzające edukację i rozwijające zainteresowania uczniów będą realizowane w ramach zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i fakultatywnych w trzyletnim cyklu nauczania.

Wszystkie klasy pierwsze uczestniczą w zajęciach z „humanitaryzmu" poszerzających wiedzę o kulturze i warunkach życia w różnych zakątkach świata. Biorą udział w spotkaniach z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji humanitarnych.

Klasa I A humanistyczna z edukacją kulturalną oferuje:

 • rozszerzenie programów edukacji polonistycznej i historycznej,
 • lekcje języka polskiego wzbogacone poznawaniem dzieł kultury polskiej i światowej,
 • wykorzystanie sprzętu multimedialnego do kręcenia krótkich filmów i prezentowania ich na forum szkoły i w konkursach zewnętrznych,
 • uczestniczenie w warsztatach dziennikarskich i filmowych,
 • doskonalenie interpretacji i analizy tekstów kultury,
 • tworzenie własnej gazetki lub udział w redagowaniu gazetki szkolnej „Bulwers".

Klasa I B matematyczno – fizyczna oferuje:

 • zajęcia w sali komputerowej z podziałem na grupy (matematyka i fizyka z komputerem).
 • uczestniczenie w obozach matematyczno – fizycznych,
 • współpracę z wyższymi uczelniami w realizacji projektów edukacyjnych,
 • realizację zajęć kreatywności i rozwiązywania problemów matematycznych i fizycznych z wykorzystaniem umiejętności informatycznych,
 • naukę i doskonalenie umiejętności gry w szachy.

Klasa I C przyrodniczo – laboratoryjna oferuje:

 • realizację innowacyjnego programu klasy przyrodniczej,
 • ćwiczenia laboratoryjne w grupach, na lekcjach biologii i chemii,
 • zajęcia w terenie,
 • udział w obozach, warsztatach i imprezach naukowych związanych z realizacją programu „Przyroda i nauka w naszym regionie",
 • współpraca z uczelniami wyższymi w realizacji przyrodniczych projektów, w tym z Instytutem Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • wycieczki ekologiczne.

Klasa I D językowo – turystyczna oferuje:

 • kontynuację języka angielskiego i język francuski lub niemiecki jako drugi (do wyboru),
 • współpracę ze szkołami z innych państw europejskich,
 • praktyczne ćwiczenia komunikacji w języku angielskim,
 • udział w różnorodnych wycieczkach krajowych i zagranicznych,
 • organizację biwaków i obozów językowych.

Klasa I E e-klasa oferuje:

 • realizację innowacyjnego programu uczącego jak wykorzystać nowe technologie do ciekawej i mądrej edukacji,
 • wykorzystanie tabletów i e-podręczników do nauki skutecznego i kreatywnego zdobywania wiedzy i umiejętności z różnorodnych dziedzin,
 • uczestniczenie w zajęciach technicznych z fotografii cyfrowej.

Ponieważ do dyspozycji uczniów będą osobiste szkolne tablety, rodzice będą kupowali dostęp do e-podręczników wskazanych przez szkołę, każdy uczeń powinien mieć dostęp do Internetu w domu.

Klasa I F aktywności artystycznej z elementami integracji oferuje:
Klasa tworzona z myślą o uczniach wykazujących zainteresowania o charakterze artystycznym, w tym także dla uczniów wymagających niestandardowych metod nauczania. Uczniowie uczestniczą w działaniach i zabawach teatralnych, piszą scenariusze i przygotowują scenografię spektakli i etiud teatralnych. Prezentują się na scenie szkolnej w konkursach recytatorskich oraz plastycznych. Uczniowie będą:

 • korzystać z kulturalnej oferty miasta,
 • uczyć się przezwyciężać tremę,
 • uczestniczyć w warsztatach teatralnych, teatralno-plastycznych i muzycznych.

Do klasy zostaną przyjęci uczniowie z co najmniej dobrym zachowaniem.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej Wniosek w sprawie zakupu biletu miesięcznego Karta zapisu na obiady
wordpdf wordpdf  wordpdf