Nasze cele

Klub Liderów powstał z inicjatywy pani dyrektor Elżbiety Kich-Wiśniewskiej, a prowadzenie powierzone zostało p. Małgorzacie Wacińskiej, nauczycielce wiedzy o społeczeństwie. Klub Liderów istnieje od października 2002 r.

Cele Klubu Liderów:

  • stwarzanie warunków do aktywności społecznej,
  • upowszechnianie zasad demokracji,
  • kreowanie twórczej atmosfery szkoły, która sprzyja samorealizacji i poszerzaniu zainteresowań uczniów,
  • rozbudzanie zaufania do własnych twórczych rozwiązań

Zadania:

  • integracja i organizacja społeczności uczniowskiej,
  • prezentowanie stanowiska uczniów w różnych  sprawach w relacjach ze wszystkimi organami szkoły,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • organizowanie pomocy dla kolegów, borykających się z różnorodnymi trudnościami
     

(Strona Główna)