Regulamin karty motorowerowej

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach na rok szkolny 2012/13

 1. motorowerZgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, poz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektorów gimnazjów obowiązek umożliwienia uczniom uzyskania warunków na kartę motorowerową i jej wydania, po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności.
 2. Kartę motorowerową mogą uzyskać wszyscy uczniowie Gimnazjum, którzy ukończyli 13 lat wg określonych procedur (załącznik nr 1).
 3. Przygotowanie i egzaminowanie uczniów na kartę motorowerową realizowane jest wg określonej procedury (załącznik nr 1).
 4. Karta motorowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie.
 5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica (opiekuna) i wychowawcy klasy na arkuszu zaliczeń załącznik nr 2.
 6. Uczniowie zdają egzamin teoretyczny (w formie testowej) i praktyczny (jazda motorowerem).
 7. Egzamin teoretyczny organizowany jest w jednym termine.
 8. Uczniowie do egzaminów przygotowują się we własnym zakresie.
 9. Część teoretyczna egzaminu (test komputerowy) zawiera pytania o następującej tematyce:
  1. znaki i sygnały drogowe,
  2. manewry na drodze,
  3. wyposażenie motoroweru i obsługa
  4. sytuacje drogowe
  5. pierwszą pomoc ofiarom wypadków.

10. Część praktyczna polega na ocenie kierującego motorowerem pod względem:

 1. przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
 2. umiejętności eksploatacji pojazdu,
 3. umiejętności prawidłowej techniki jazdy, w szczególności:

-pozycja kierującego na pojeździe

-upewnienie się o możliwości jazdy

-płynne ruszanie z miejsca

-upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy

-płynna jazda po prostej i ósemce wytyczonym pasem bez podpierania się nogami

-hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

11.Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 90 % poprawnych odpowiedzi w teście.(16/18)

12.Uczniowi, który nie zdał egzaminu teoretycznego, przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego, gdy w pierwszym teście uzyskał min. 75 % poprawnych odpowiedzi.(14/18)

13.Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się wykonanie wszystkich elementów bez limitu czasowego. Uczniowi przysługują 2 jazdy egzaminacyjne w wyznaczonym dniu.

Załącznik nr 1

Procedura uzyskania Karty Motorowerowej

   W roku szkolnym 2012/2013 nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację procedury uzyskania karty motorowerowej przez uczniów, są: Dorota Doskocz i Marek Andrzejewski.

Kalendarium:

 ZagadnieniaTermin realizacjiUwagi

1

Zebranie organizacyjne z uczniami chcącymi uzyskać kartę motorowerową 25 październik 2012r Godz. 14. 40 Sala nr 8

2

Termin zgłaszania uczniów do egzaminna kartę 8 listopad 2012r Złożenie „Arkusza zaliczeń”

3

Egzamin teoretyczny 15 listopad godz. 15.30 Test komputerowy Sala nr 8

4

Sprawdzian umiejętności praktycznych 6 lub 11grudzień 2012 r. godz. 15.30 W zależności od warunków meteo. Plac szkolny

6

Wydanie Karty motorowerowej (Sekretariat szkoły) Do 20 grudnia 2012r. Po zdaniu karty rowerowej lub aktualnego zdjęcia

Kolejność załatwiania formalności przez uczniów:

 1. Pobrać „Arkusz zaliczeń ucznia” ze strony internetowej szkoły.
 2. Wypełnić czytelnie "Arkusz zaliczeń ucznia"
 3. Uzyskać wpis – zgoda nauczyciela wychowawcy
 4. Uzyskać wpis - zgoda rodziców lub opiekunów
 5. Zgłosić się do Pana Marka Andrzejewskiego z wypełnionym arkuszem zaliczeń.
 6. We własnym zakresie przygotować się do egzaminu teoretycznego i praktycznego wg zagadnień zawartych w załączniku nr1(wymagania egzaminacyjne)
 7. Przystąpić do egzaminów na kartę motorowerową w wyznaczonym terminie.
 8. Po pozytywnym zdaniu egzaminu w ustalonym terminie zgłosić się do sekretariatu celem odbioru karty motorowerowej

Wymagania egzaminacyjne wg Kodeksu drogowego w części dotyczącej „Prawo jazdy kategoria A”

 1. Tematyka egzaminów:

1. Egzamin teoretyczny

Prawo o ruchu drogowym w zakresie

 1. Postępowanie wobec pieszych
 2. Podstawowe manewry na drodze
 3. Znaki i sygnały drogowe
 4. Pierwszeństwo przejazdu
 5. Wyposażenie motoroweru i obsługa
 6. Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
 7. Elementy pomocy przedmedycznej

2. Egzamin praktyczny

Sprawdzenie umiejętności praktycznych odbywa się na własnym lub użyczonym motorowerze.

Ocenie podlegają:

 1. Przygotowanie pojazdu do jazdy
 2. Upewnienie się o możliwości jazdy
 3. Płynne ruszanie z miejsca
 4. Upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
 5. Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i podpierania się nogami
 6. Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

Załącznik nr 2