A- A A+

Od 29 września rusza SZCZĘŚLIWY NUMEREK

numerek

Regulamin Szczęśliwego Numerka

1. Szczęśliwy Numerek jest losowany przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

2. Wynik losowania prezentowany jest każdego dnia rano na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.

3. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

    - odpowiedzi ustnej na ocenę,

    - z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

   - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,

   - wykonywania prac domowych, z których uczeń może być oceniony,

   - aktywnego udziału w lekcji.

6. Przywilej Szczęśliwego Numerka traci uczeń, który z danych zajęć lekcyjnych ma na semestr ocenę niedostateczną lub jest       nieklasyfikowany lub ma obniżoną ocenę z zachowania.