Szanowni Państwo,


      Ze względu na chęć wstąpienia naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie prosimy Państwa o zapoznanie się z założeniami programu. Działania podejmowane w ramach przystąpienia i uczestnictwa w tej sieci mają na celu podniesienie jakości pracy naszej szkoły, promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne wpływanie na dobrostan uczniów i pracowników szkoły oraz nawiązanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

      Szkoła Promująca Zdrowie zgodnie z założeniami: 
- jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
- tworzy warunki, sprzyjające ochronie zdrowia i umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
- uwzględnia cztery wymiary zdrowia: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy
Klimat społeczny Szkoły Promującej Zdrowie, warunki i organizacja pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Szkoły należące do tej sieci realizują edukację zdrowotną i program profilaktyki. W związku z tym planujemy m.in. warsztaty i realizację projektów promujących zdrowy styl życia. Chcemy stwarzać okazję do integracji społeczności szkolnej i zadbać o atmosferę, by wszyscy jej członkowie dobrze czuli się na terenie naszej szkoły.


      W poprzednim roku szkolnym przeprowadziliśmy badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej, diagnozę potrzeb i oczekiwań, a na ich podstawie przygotowaliśmy plan działań. Wyniki badań ankietowych wykazały, że uczniowie wskazują na występowanie niewłaściwych relacji rówieśniczych. 39% uczniów twierdzi, że problemem jest brak życzliwości względem siebie. 29% wskazuje na brak pomocy w trudnych sytuacjach. 53% zwraca uwagę na dokuczanie sobie (przezywanie, ośmieszanie, popychanie, bicie się) i czują się pozostawieni na uboczu.

      W związku z powyższym nasze działania w roku szkolnym 2019/2020 będą ukierunkowane na poprawę relacji między uczniami. Planowane działania obejmują następujące zagadnienia i ich efekty:
Znam siebie - uczniowie poznają swoje talenty, mocne strony, predyspozycje i prezentują je na forum szkoły; mają większe poczucie własnej wartości, otwartości, zaufania do siebie i innych.
Radzę sobie z emocjami - uczniowie rozpoznają i wyrażą swoje emocje, dobrze nimi zarządzają, wiedzą, jak pokonać stres, lęk, rozwijają się  psychoemocjonalnie
Wiem, co robić w sytuacjach trudnych - uczniowie potrafią rozwiązać problem bez użycia przemocy, poszukują sami najlepszych rozwiązań konfliktu.
Jestem częścią grupy – uczniowie stosują zasady Fair Play; czują się odpowiedzialni za młodszych kolegów, organizują dla nich zajęcia wykorzystując swoje uzdolnienia i predyspozycje; potrafią współpracować ze sobą w różnych grupach; uczą się, w jaki sposób mogą wykorzystać unikatowe cechy każdej jednostki do zwiększania efektywności i spójności grupy
Mówię ,,NIE “ stereotypom - uczniowie wiedzą, co to znaczyć być tolerancyjnym wobec innych, szanują inność i niepowtarzalność drugiego człowieka.

      W ramach tych projektów przewidzieliśmy m.in. warsztaty, imprezy sportowo – rekreacyjne, zajęcia terapeutyczne z psychologiem szkolnym, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Informacje na temat podejmowanych działań będzie można znaleźć na stronie szkoły.


Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w działania związane z promocją zdrowia.


Z poważaniem, 
szkolne koordynatorki: Ewelina Róg i Dorota Kwaśniak

oraz członkowie zespołu ds. promocji zdrowia

Program Promocji Zdrowia 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera 

w Polkowicach

 

Założenia ogólne (oparte na standardach Szkoły Promującej Zdrowie):

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu wszystkich członków społeczności szkolnej.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyczno - wychowawczy we współpracy z pracownikami/instytucjami medycznymi (np. pielęgniarka szkolna). Działania te rozwijają umiejętność dbałości o zdrowie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Cele szczegółowe:

- propagowanie aktywności fizycznej, aktywnego stylu życia

- motywowanie oraz wspieranie w dbałości o zdrowie we wszystkich jego aspektach

 • promowanie zasad zdrowego odżywiania, w tym wiedzy na temat piramidy zdrowego żywienia, kultury i higieny spożywania posiłków, skutków niewłaściwej diety
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożeń
 • troska o bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, przerwach i poza szkołą
 • wdrażanie do higieny pracy umysłowej

- pogłębienie wiedzy na temat higieny osobistej

- pogłębianie wiedzy o czynnikach sprzyjających i zagrażających zdrowiu

  psychicznemu, społecznemu oraz fizycznemu

- uświadomienie uczniom i rodzicom zalet korzystania z programów profilaktycznych    
  oferowanych przez szkołę i inne placówki

Sposoby i formy realizacji:

- lekcje przedmiotowe, uwzględniające szeroko pojętą tematykę z zakresu zdrowia

 • warsztaty
 • pokazy
 • pogadanki
 • prelekcje w czasie zebrań z rodzicami
 • filmy edukacyjne
 • wycieczki
 • konkursy, zawody
 • imprezy sportowo - rekreacyjne
 • gazetki ścienne, plakaty
 • ulotki, broszury
 • szkolenia
 • kampanie, programy, projekty profilaktyczne
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem szkolnym
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne

 

Oczekiwane efekty:

wykształcenie relacji sprzyjających dobremu samopoczuciu oraz dbałości o zdrowie 
  własne i innych

 • wzrost wiedzy na tematy zdrowotne
 • poprawa umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nawiązanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie promocji zdrowia

Sposób dokumentacji:

 • sprawozdania
 • programy nauczania
 • rozkłady materiału
 • zdjęcia, filmy, artykuły zamieszczane na stronie szkoły
 • wpisy w dziennikach
 • protokoły zebrań zespołu ds. promocji zdrowia
 • programy profilaktyczne
 • plan działań stworzony przez zespół ds. promocji zdrowia
 • prezentacje

Uczestnicy programu:

 - wszyscy członkowie społeczności szkolnej (dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie, pracownicy szkoły)

Ewaluacja:

- będzie dokonywana na bieżąco w formie obserwacji i rozmów z członkami społeczności szkolnej oraz pod koniec roku szkolnego za pomocą ankiety skierowanej do uczniów, rodziców i pracowników szkoły

- analizą wyników ankiet będzie zajmował się zespół do spraw promocji zdrowia

- wyniki i wnioski do dalszych działań zostaną przedstawione w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz zamieszczone na stronie szkoły w zakładce ,,Promocja zdrowia”

W każdym roku szkolnym dodatkowo wyznaczany jest problem priorytetowy, określany na podstawie wyników ankiety, przeprowadzonej wśród wszystkich członków społeczności szkolnej. Zespół ds. promocji zdrowia na tej podstawie tworzy plan działań, które umożliwią poprawę sytuacji.

W roku szkolnym 2019/2020 na podstawie wyników badań ankietowych, wywiadów 
i obserwacji, zespół dokonujący diagnozy uznał, że priorytetem jest stworzenie w szkole klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej. Kryterium sukcesu będzie zmniejszenie liczby uczniów wskazujących w ankietach na występowanie niewłaściwych relacji rówieśniczych.

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, obchodzony jest corocznie 14 października, ale nasi uczniowi już w piątek (11.10) witali pracowników szkoły słodkim upominkiem, życzeniami  i uśmiechem. Na drzwiach pokoju nauczycielskiego pojawiły się oryginalne życzenia.

 

Uczniowie klas III na zajęciach rozwijających kreatywność dobrze się bawią. Na jednych z zajęć budowali spadochron dla jajka. Każdy zespół otrzymał: 3 słomki, 1 kubeczek, taśmę klejącą, 1 balon, 1 kartkę, gazetę, kawałek foli bąbelkowej i gąbeczkę. Dzieci uczyły się współpracy, odpowiedzialności za powierzone zadanie. Mocno zaangażowały się w zadanie, a najwięcej radości przyniosło „dobre zakończenie” – gdy po zrzuceniu z wysokości skorupka jajka nie pękła.

Kolejny raz uczniowie klas I-IV brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W naszej szkole najmłodsi uczniowie od samego rana cieszyli się tym dniem! Odbyła się pogadanka na temat książki The Dot, którą napisał Peter Reynolds (opowiada ona o kropce, która zmieniła świat małej Vashti i dziewczynka uwierzyła w siebie). Następnie uczniowie wspólnie bawili się przy muzyce, tańczyli z chusteczką haftowaną w kropki, losowali tajemnicze przedmioty z worka w kropki, wykonywali kropkowane prace plastyczne i ozdabiali teren szkoły kredowym i kropkami! Uczniowie mieli również możliwość poznania ciekawej aplikacji, która wprawiała ich kolorowe kropki w ruch. To był wspaniały i niezapomniany dzień!