Informacje o egzaminie gimnazjalisty 2019

I. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALISTY

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

           z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, czas trwania: 60 min./80 min. (wydłużony czas)

           z zakresu języka polskiego – godz. 11:00, czas trwania: 90 min./135min. (wydłużony czas) 

 1. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

           z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, czas trwania: 60 min./80 min. (wydłużony czas)

           z zakresu matematyki – godz. 11:00 , czas trwania: 90 min./135min. (wydłużony czas) 

 1. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

           na poziomie podstawowym – godz. 9:00, czas trwania: 60 min./80 min. (wydłużony czas)

           na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00, czas trwania: 60 min./90 min. (wydłużony czas)

 II. PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALISTY

 1. losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował
 2. kodowanie arkusza egzaminacyjnego (uczeń na egzamin przygotowuje wizytówkę z własnym kodem i numerem PESEL)
 3. sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego
 4. rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

 

 III. KODOWANIE ARKUSZA I ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI

1

2IV. Uczeń ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3,    smartwatchy, lub korzystania z takich urządzeń w sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

V. Unieważnienie może nastąpić:
a. podczas egzaminu lub
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia

VI. Unieważnienie podczas egzaminu następuje w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

VII. Unieważnienie podczas sprawdzania następuje w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.

VIII. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

IX. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu.

X. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.

XI. Uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2019

I. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Terminy egzaminu:

 1. język polski15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 ; czas trwania: 120 min/ 180 min (wydłużony czas)

 2. matematyka16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 ; czas trwania 100 min/150 min (wydłużony czas)

 3. język obcy nowożytny17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00; czas trwania 90 min/135 min (wydłużony czas}

   

 II. PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował
 2. kodowanie arkusza egzaminacyjnego (uczeń na egzamin przygotowuje wizytówkę z własnym kodem i numerem PESEL)
 3. sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego
 4. rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

 III. KODOWANIE ARKUSZA I ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI

1

2IV. Uczeń ma zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, lub korzystania z takich urządzeń w sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

V. Unieważnienie może nastąpić:
a. podczas egzaminu lub
b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.

VI. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:
a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych
d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

VII. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi
b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia
c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej
d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

VIII. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

IX. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty.

X. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.

XI. Uczniowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Wyjątkową wystawę podziwiać można było do końca lutego w naszej szkole. To mnóstwo planszy przedstawiających historię Anny Frank, żydowskiej dziewczynki, która zmarła w obozie  koncentracyjnym pozostawiając po sobie dziennik.  Po wystawie oprowadzali specjalnie wyszkoleni wolontariusze – uczniowie klas VIII i III gimnazjum. Wobec historii Anny Frank nie można przejść obojętnie. Wystawa "Anna Frank, historia na dzień dzisiejszy", przygotowana została przez Fundację Dom Pokoju w partnerstwie z Domem Anny Frank oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niosąc niezwykle ważne przesłanie wędruje po wielu miastach w całej Polsce. I W naszej szkole pojawiła się  jako część autorskiego projektu Pani Doroty Doskocz „Od Holokaustu do żywej nadziei”, gdzie kolejnym krokiem będzie wyjazd młodzieży na Marsz Żywych do Auschwitz - Birkenau Celem projektu jest po pierwsze budowanie dialogu dobrej kultury pomiędzy ludźmi, narodami. To także wpajanie młodzieży tolerancji, burzenie ducha antysemityzmu, uwrażliwianie na empatię. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że po wystawie oprowadzali uczniowie szkoły. Fundacja, która przywiozła wystawę przez dwa dni szkoliła 21 wolontariuszy, którzy w ciekawy sposób opowiadali historię Anny Frank, swojej rówieśniczki. Wystawa cieszyła  się dużą popularnością.  Zwiedziły ja wszystkie klasy VI-VIII oraz III gimnazjum, a także starsze klasy z innych szkół podstawowych, uczniowie z Zespołu Szkół Zjednoczonej Europy, Seniorzy z PCUZ „Słoneczny Zakątek” i z Centrum Usług Socjalnych, a także indywidualni mieszkańcy Polkowic.

28.02.2019 r. do naszej szkoły przybył niecodzienny gość – Pan Bogdan Olechnowicz, psycholog oraz Prezes Fundacji „Przebaczenie i Pojednanie”. W spotkaniu wzięło udział 14 klas VII,  VIII  i III g. Uczniowie mogli usłyszeć na temat budowania prawidłowych relacji międzyludzkich oraz jaką wielką wartość dla naszego psychicznego i fizycznego życia ma postawa otwarta na przebaczenie i pojednanie. Pan Bogdan Olechnowicz, został wybrany  przez pięć uczennic z naszej szkoły jako zwycięzca do statuetki „Anioła Kultury”  w realizowanym projekcie „I co z tym światem?”

Tłusty Czwartek – Big Paczek Show!

Wolontariusze z Klubu Wolontariatu umilili nam dzień wspaniałymi wypiekami - pączkami i chrustami. Dochód z akcji przeznaczony jest na pomoc pacjentom Hospicjum we Wrocławiu.

28.02.2019 r. odbyła się XLII edycja Gminnego Konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Nasze uczennice Laura, Adrianna i Dominika pięknie pracowały i rozwiązywały test z wiedzy pożarniczej. Adrianna Jędrzejczyk z klasy III DG zajęła II miejsce i będzie nas reprezentować 21 marca na szczeblu powiatowym.

Gratulujemy!!!